เป้าหมายสำคัญของการพัฒนาการคิดของนักเรียน คือ นักเรียนคิดดี คิดเป็น นั่นคือ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดดีและคิดเป็นและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันจนเป็นนิสัย (มีนิสัยแห่งการคิด)

    ระดับคุณภาพการคิด

      1. ขั้นรวบรวมและคัดเลือก  ได้แก่ กำหนดเป้าหมาย กำหนดประเด็นรวบรวมข้อมูล รงบรวมข้อมูลจากการสังเกต บันทึกข้อมูล เลือกข้อมูลที่ต้องการมาใช้

       2. ขั้นจัดกระทำข้อมูล  ได้แก่ การจำแนกข้อมูล เปรียบเทียบ จัดกลุ่ม สร้างข้อสรุป เชื่อมโยงความสัมพันธ์ ไตร่ตรองด้วยเหตุผล วิจารณ์ ตรวจสอบ

       3. ขั้นประยุกต์ใช้ความรู้ ได้แก่ การประเมินทางเลือก เลือกทางเลือก ขยายความร้ให้ร้จริงมากขึ้น การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การตัดสินใจ การนำความรู้ไปปรับใช้ การแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์วิจารณ์ การคิดสร้างสรรค์

    4. ขั้นพัฒนาตนเอง ได้แก่ ตรวจสอบและควบคุมการคิดเอง มีค่านิยม การสร้างนิสัยการคิด การสร้างค่านิยมการคิด

     ขอฝากเป็นข้อมูลสำหรับผ้สนใจนำไปประยุกและปรับใช้ในการพัฒนาการคิดของนักเรียนต่อไป