ระลึกถึงพระคุณครู.........ศิษย์รักครู...........เนื่องในวันครูแห่งชาติ 

วันนี้(17  มกราคม  2550 )ลูกศิษย์ที่รักกลุ่มใหญ่   เข้ามาไหว้ครู-อาจารย์ที่โรงเรียนพระยาประเสริฐฯ  ซึ่งเป็นโรงเรียนของพวกเธอในวัยอนุบาลและประถมศึกษา   ความประทับใจเกิดขึ้นกับครูทุกท่าน   ที่พบเห็นลูกศิษย์เคารพและศรัทธาในตัวครูรักโรงเรียนประถมฯ    พวกเธอจากโรงเรียนไปแล้ว  4  ปี  ขณะนี้พวกเธอเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ผลการเรียนของนักเรียนกลุ่มนี้ดีมากและดีมาตลอด  

พวกเธอตอบคำถามครูว่า  อยากเรียนหมอครับ  อยากเรียนหมอค่ะ   ครูอวยพรให้......พวกเธอสมปรารถนาในสิ่งที่คิด   อนาคตข้างหน้ากลับมาดูแลโรงเรียนพระยาประเสริฐฯของพวกเธอบ้างนะคะ