อยากฟังความเห็นคุณชายขอบต่อระบบมาตรฐานงานชุมชน(มชช.)ของพช. หากจะใช้เป็นตัวเดินเรื่องเพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองของคนในแต่ละบทบาท แบ่งหลักๆเป็น 3 บทบาทคือคุณกิจ คุณอำนวยและคุณเอื้อ โดยคุณกิจถ้ามาจากอสม.ก็พัฒนาตนเองเพื่อเป็นอสม.ที่มีคุณภาพ ถ้าใช้ชุมชนระดับตำบลเป็นหน่วยดำเนินการ โครงการของสธ.ที่เป็นแผนงานประจำจากกรมมีเรื่องอะไรบ้าง และหากจะเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นๆเพื่อให้ชาวบ้านไม่ต้องสวมหมวกหลายใบควรทำอย่างไรครับ

ผมมีความคิด อยากให้เกิดวงเรียนรู้คุณอำนวยจากทุกหน่วยงานที่มีกองกำลังสนับสนุนในพื้นที่ เดียวกัน มีการลปรร.กันเดือนละอย่างน้อย1ครั้งจากงานที่ตัวเองรับผิดชอบ โดยให้ชุมชนเป็นแกนกลางของการพัฒนา ดูที่เป้าหมายของชุมชนว่าจะพัฒนาไปบรรลุอะไร (แผนสุขภาพ แผนแม่บทชุมชนน่าจะเป็นต้นแบบได้ โดยเสริมแนวคิดเรื่องการจัดการความรู้) และจะทำอย่างไร หน่วยงานก็จัดวงเรียนรู้คุณอำนวย ชุมชนก็จัดวงเรียนรู้คุณกิจ งบก็เอามารวมกันบ้างแยกกันบ้าง ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง มีเป้าหมายและตัวชี้วัดตามรายทางทั้งคุณกิจและคุณอำนวย จัดกระบวนการเรียนรู้ไปสู่เป้าหมาย สรุปบทเรียน ปรับปรุง ทำใหม่จนบรรลุเป้าหมายรายทาง ถอดบทเรียนเพื่อขยายผล ทำอย่างนี้กันทุกตำบล งบประมาณและกำลังคนของเราน่าจะพอเพียงครับ