คนจะทำอะไรนั้นต้องเริ่มต้นจากจุดเล็กๆ จึงจะสามารถขยายเป็นขีดยาวๆได้ แต่การเริ่มต้นที่ดีก็เท่ากับสำเร็จไป 80 % แล้ว การเริ่มต้นจะเป็นคนดีตามแนวพุทธต้องเริ่มที่ความมุ่งมั่น ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องนึกถึงตลอดเวลาและต้องทำให้ได้ ความมุ่งมั่นที่สำคัญก็คือ

   1 ความไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่น

   2 ไม่จองเวรและพยาบาทผู้อื่น 

   3 ไม่เห็นกับความสนุกที่ไม่เป็นสาระ

ทุกครั้งที่จะทำอะไรถ้าทำตามความมุ่งมั่นดังกล่าวนี้ได้ก็นับว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีครับ