แบ่งเป็น 3 subfamily

1.subfamily Bombinae

2.subfamily Meliponinea

3.subfamily Apinae