ทดสอบ cai

สร้างหน้า login ให้ใส่ password "123"
มีข้อความ "กรุณาใส่ password"

สร้าง PhotoHunt หาจุดที่แตกต่างในรูป 2 ชุด
แต่ละชุดจะมีรูป 2 รูปที่ดูคล้ายกัน แต่มีจุดต่างกัน 3 จุด

เมื่อเอาชี้ที่รูป เมาส์เปลี่ยนเป็นรูปมือ

มีคะแนนแสดงด้านบน

คลิกจุดต่างไดถูก ได้ 50 คะแนน

คลิกผิดลบ 50 คะแนน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นิป เอมรัฐความเห็น (0)