KM เพื่อการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ราชการ

KM เพื่อการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ราชการ

         ศ. ดร. ชาติชาย  ณ เชียงใหม่   ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (254  อาคารวิทยกิตติ์  ชั้น 13  ซ.จุฬาลงกรณ์ 64  ปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330,  โทรศัพท์  0-2252-6386-7,  โทรสาร 0-2252-6283)   ได้รับมอบหมายจาก กพร. ให้ดำเนินการโครงการสร้างต้นแบบการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์  วัฒนธรรม  และค่านิยม   เพื่อแสวงหาหน่วยงาน   ราชการ   และทีมงาน   ที่เป็นต้นแบบการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ที่ดี   เป็นกรณีศึกษาเพื่อนำมาเป็นต้นแบบ   เพื่อการขยายผลสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ให้แก่หน่วยงานอื่น ๆ ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น   เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ

          ดร. ชาติชาย ส่งจดหมายมาเชิญผมเป็นที่ปรึกษาโครงการ   เนื่องจากเห็นชัด ๆ ว่าจะต้องใช้ KM ในการดำเนินโครงการ   ผมจึงเอามาเล่า   เพื่อบอกกล่าวให้ผู้ที่เป็นข้าราชการที่ทำงานในกระบวนทัศน์ใหม่ตามแนวทางของ กพร. ได้เล่าเรื่องของท่านเผยแพร่ในบล็อก Gotoknow.org นี้   โดยอาจเป็นเรื่องของตัวท่านเอง,   ของหน่วยงานย่อย,  หรือของทั้งองค์กร   หรือผู้เล่าอาจเล่าเรื่องขององค์กรอื่นก็ได้   เชื่อว่าทีมงานของ ศ. ดร. ชาติชายจะเข้ามา capture เรื่องราวเอาไปพิจารณาเชื่อมโยงเครือข่ายปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ต่อไป

          ที่จริงในบล็อก Gotoknow.org ของเรา   ก็มีผู้บันทึกที่สะท้อนภาพกระบวนทัศน์ที่พึงประสงค์ของข้าราชการหรือหน่วยราชการอยู่บ้างแล้ว   ผมจะนำเรียน ศ. ดร. ชาติชายให้ทีมงานของท่านเข้ามา capture เรื่องราวต่อไป

วิจารณ์  พานิช
 15 พ.ย.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)