Best Practice and 7Th HA forum ( ๕ )

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
แลก เปลี่ยน เรียน รู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

เชิญชวนโรงพยาบาลที่มี Best Practice ส่งผลงาน ที่ HACC_KKU

 ศูนย์ HACC ขอนแก่น ขอเชิญชวนโรงพยาบาลที่มีความประสงค์จะเข้ารับ "การคัดเลือก เพื่อเป็นตัวแทนไปนำเสนอ Best Practice ใน HA Forum ครั้งที่ ๗"  ดังรายละเอียด

(http://gotoknow.org/archive/2005/10/24/11/54/50/e5807 )
ภายในวันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๘ ที่ ศูนย์ HACC ศูนย์บริการวิชาการ อาคารบริการวิชาการ ชั้นที่ ๕ คุณ พิชชา ถนอมเสียง หรือ คุณ พนิตา นามพิกุล โทร.043-348983 ext 116,109

หลังจากผ่านการคัดเลือกในเบื้องต้น จะมีการนำเสนอด้วยวาจา ในวัน พฤหัส ที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๙ ต่อไป

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)