ในขณะนี้กลุ่มสัจจะวันละ 1  บาทของตำบลต่าง  ๆ ในจังหวัดสงขลาได้ร่วมมือกันสร้างเครือข่ายเพื่อทำสัจจะวันละ 1 บาทของจังหวัดสงขลา  มีการคัดเลือกตัวแทนกลุ่มสัจจะเป็นเขต อำเภอโดยให้ อำเภอละ 1 คนเข้าเป็นกรรมการในระดับจังหวัดสงขลาและมีเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิ ดร  ครูชบ  ยอดแก้ว   เป็นพิ่เลี้ยง