เมื่อประมาณปลายเดือนตุลาคม  2548 เป็นต้นมา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตเข้าฝึกปฎิบัติงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา  จำนวน  2  คน  จึงขอแนะนำให้สมาชิก QA ได้รู้จัก คือ  1  นางสาวชนิดา  ศรีระวัตร  และนางสาวเสาวลักษณ์  เสือเพ็ง  นิสิตระดับปริญญาโท(ภาคพิเศษ)สาขาวิชาการประกันคุณภาพการศึกษา  ชั้นปีที่ 2  ซึ่งได้เริ่มปฎิบัติงานมาตั้งแต่ 1 พ.ย. 2548   เป็นต้นมา  ซึ่งหลักในการมาปฎิบัติงานจะเน้นให้นิสิตช่วยพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ  ร่วมวางแผน  และเสนอแนวทางการพัฒนาระบบงาน 

      คณะสังคศาสตร์มีความยินดีอย่างยิ่ง   ที่จะรับนิสิตเข้าฝึกงานฯ   ปัจจุบัน นิสิตได้เริ่มทำการวางแผนการดำเนินงานและจัดทำแบบสอบถามสำหรับนิสิตที่จบการศึกษา โดยการศึกษาข้อมูลจากที่คณะฯมีอยู่เดิม  เกณฑ์ของมหาวิทยาลัยและจากเวปไซด์  ของสถาบันการศึกษาอื่นๆประกอบ   คณะฯ  อื่นๆ  เป็นอย่างไรบ้างมีนิสิตไปฝึกงานบ้างรึป่าวคะ