ต่อยอด Peer Assist

ต้องนำความรู้ไปลงมือทำ แล้วจะยิ่งเรียนรู้มากขึ้นเรื่อยๆ

จากประสบการณ์การจัดกิจกรรม "เพื่อนช่วยเพื่อน" มา ๒ ครั้ง (เท่านั้นเอง) ดิฉันพบว่าแม้จะตีกรอบสิ่งที่ต้องการเรียนรู้ให้ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงแล้ว ก็ยังไม่สามารถเรียนรู้เรื่องนั้นๆ ได้อย่างครบถ้วน ผู้ขอเรียนรู้ต้องนำความรู้ไปลงมือทำ แล้วจะยิ่งเรียนรู้มากขึ้นเรื่อยๆ

ลองติดตามที่ http://dmthatpanom.gotoknow.org สมาชิกจะเห็นได้ว่าเฉพาะเรื่องเท้าอย่างเดียว ทีม รพ.สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม นำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม "เพื่อนช่วยเพื่อน" ไปลงมือทำ แล้วก็เรียนรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง และการที่มีผู้รู้จริงมาร่วมแลกเปลี่ยนผ่านบล็อกด้วย การเรียนรู้ก็ยิ่งเข้มข้น

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๘

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DM KM Facilitatorความเห็น (0)