รายงานสด จดมาให้เรียนรู้

 ภาคสองเล่าต่อ ร่วมก่อสร้างสรรค์ เนื่องเล่าสู่กู่สร้างคุณภาพ

Best Practice

ตัวอย่างของ Best Practice ที่ได้เรียนรู้ จากโรงพยาบาล เช่น

 ภาวะผู้นำ

 มุ่งมั่นกัดไม่ปล่อย

 ทิศทางที่ชัดเจน

 วิเคราะห์หาช่องว่าง

 วางแนวทางพัฒนาที่เรียกว่า CQI (Continuous Quality Improvment)

JJ2007