ตอบ อีเมล์ ลูก เรื่อง CSR/Youth Development

       นานๆ ลูกชายจะ อีเมล์ มาถึงสักหนหนึ่ง    วันที่ ๑๗ ม.ค. ๕๐ ได้รับ อีเมล์ ดังนี้

พ่อครับ
เป็นไงบ้างครับ หวังว่าพ่อคงสบายดีนะครับ อย่าทำงานมากนักจนไม่ได้พักผ่อนล่ะ
พี่ณัฐเขาเพิ่งเข้าไปประชุมจิตวิวัฒน์มา แล้วเขียนมาเล่าให้ฟังดังนี้ครับ
อยากจะลองคุยกับพ่อเรื่องนี้ดู

"อ.ประเวศ เล่าว่าตอนนี้คุณพ่อตั้มได้รับเชิญไปเป็นกรรมการในธ.ไทยพานิชย์ ที่อยากทำ Corporate Social Responsibility (CSR) โดยเฉพาะในด้านเยาวชน  ทางขวัญเมืองเราก็อยากพัฒนางานด้านเยาวชนให้เป็นไปในกระบวนทัศน์ใหม่ ด้วย
หากมีโอกาสตั้มลองถามคุณพ่อดูนะว่าเขามีแผนอยากทำอะไรบ้าง
หรือมีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องนี้ ในการเชื่อมโยงกัน
จริงๆแล้ว พี่ว่าอยากทำกับกลุ่มครูมากกว่า  เพราะเป็นสิ่งแวดล้อมหรือเป็นจุดคานงัดในการสร้างเด็กขึ้นมา    หากครูสามารถเข้าถึงความเป็นผู้นำที่แท้    หรือผู้หล่อเลี้ยงความตื่นรู้ให้กับตัวเอง และโรงเรียนได้
ธ.ไทยพานิชย์น่าจะยินดีนะ"

พ่อคิดอย่างไรบ้างครับ อยากให้พ่อลองอีเมล์ตอบไปคุยกับพี่ณัฐดู
เผื่อว่าจะมีไอเดียร่วมกันในการทำงานอบรมเยาวชนให้เป็นรูปธรรมต่อไป

ตั้ม

        ผมได้ตอบ อีเมล์ ไปยังคุณณัฐฬส วังวิญญู แห่งสถาบันขวัญเมือง  จ. เชียงราย  และสำเนาส่งให้ลูกชายด้วย ดังนี้

ณัฐ ครับ
การทำงานส่งเสริมเยาวชนที่ผมเกี่ยวข้อง จะมี ๒ ทาง    คือของ สคส. กับของ มูลนิธิสยามกัมมาจล (ของ ธ. ไทยพาณิชย์)    ในส่วนของมูลนิธิสยามกัมมาจล ยังไม่เริ่มตันชัดเจน เพราะกำลังหาคนมาเป็นผู้อำนวยการดำเนินการอย่างมืออาชีพจริงๆ (แบบ สกว.)     โดยทั้ง ๒ ส่วนนี้ คงจะไม่ทำหน้าที่ให้ทุนทำกิจกรรมพัฒนาเยาวชนโดยตรง     แต่จะทำงานเชื่อมโยงสิ่งดีๆ ที่มีอยู่แล้วและส่งเสริมให้ขยายตัวเป็นเครือข่าย มีการดำเนินการต่อเนื่อง    และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่แล้วในสังคมไทยให้เกิดคุณค่าจริงๆ    แต่การเชื่อมโยงนี้ ทั้ง สคส. และมูลนิธิฯ จะไม่ทำเอง     จะสนับสนุนให้ภาคีทำ


         วิธีการเชื่อมโยงสิ่งดีๆ ที่มีอยู่แล้วในด้านกิจกรรมพัฒนาเยาวชน  เราจะเน้นการใช้ KM เป็นเครื่องมือ     จะเน้นความสำเร็จในกิจกรรมที่เยาวชนคิดเอง ทำเอง เป็นส่วนใหญ่     ผู้ใหญ่/ราชการ/NGO เป็นเพียงพี่เลี้ยง     ไม่ใช้เข้าไปกำหนดโครงการ และให้ทุน 

   
         ณัฐ / สถาบันขวัญเมือง มีแนวความคิดอย่างไรบ้าง ในกระบวนทัศน์ใหม่   ได้ทำอะไรไปบ้างแล้ว  กรุณาแลกเปลี่ยนมาครับ    เราสนใจยุทธศาสตร์ใช้ครูเป็นจุดเริ่มต้นครับ      คุณฉันทลักษณ์ อาจหาญ (จ๋า) เป็นผู้ประสานงานเรื่องนี้ของ สคส. ครับ
หากเรามีการประชุมหารือวิธีทำงานเรื่องนี้ เราจะเชิญณัฐมาร่วมครับ
วิจารณ์