ดัชนีที่ 10.4 งานบริการการศึกษา ยังไม่ได้มีการพิจารณาปรับเกณฑ์
มีเกณฑ์การตัดสินเดิม ดังนี้    
 • มีการจัดทำปฏิทินการศึกษา ตารางสอน โครงการฝึกงาน คู่มือนิสิตและอาจารย์ และเผยแพร่ให้ได้รับทราบทันเวลา
 • มี (1) + มีการติดตามและประเมินผลหลักสูตร การสอน และผลการเรียนนิสิตร่วมกับภาควิชา อย่างสม่ำเสมอตามรอบเวลาที่กำหนด
 • มี (2) + มีช่องทางขอรับคำปรึกษา ขอรับบริการ หรือข้อร้องเรียนได้มากกว่า 1 ช่องทาง และให้บริการได้ตลอดระยะเวลาที่เปิดรับบริการ
 • มี (3) + มีการประเมินผลงานและนำผลการประเมินมาปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
 • นิสิต คณาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องส่วนใหญ่พึงพอใจในบริการที่ได้รับ

  เกณฑ์ดัชนี 10.4 ผู้รับผิดชอบ คือ คุณวราภรณ์ พยัตตพงษ์ และคุณประกายมาศ นิลนาค งานนี้ตกลงว่าจะรับผิดชอบร่วมกัน
  คณะกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะ (ลิงค์) ผมลองเสนอแนะเกณฑ์ที่ปรับใหม่ ดังนี้ครับ

 • มีการจัดทำปฏิทินการศึกษา ตารางสอน โครงการฝึกงาน คู่มือนิสิตและอาจารย์ และเผยแพร่ให้ได้รับทราบทันเวลา
 • มี (1) + มีการติดตามและประเมินผลหลักสูตร การสอน และผลการเรียนนิสิตร่วมกับภาควิชา อย่างสม่ำเสมอตามรอบเวลาที่กำหนด
 • มี (2) + มีช่องทางขอรับคำปรึกษา ขอรับบริการ หรือข้อร้องเรียนได้มากกว่า 1 ช่องทาง และให้บริการได้ตลอดระยะเวลาที่เปิดรับบริการ
 • (4) มี (3) + มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในระดับมากกว่า หรือเท่ากับ 3
 • (5) มี (4) + มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา

       เกณฑ์ 2 ข้อท้ายผมเป็นผู้เสนอเอง บุคลากรในงานบริการการศึกษาลองพิจารณาตามความเหมาะสมครับ 

                                                                                       บอย สหเวช
                                                                                       15 ม.ค. 50