QA วันละดัชนี : 9. งานบริการการศึกษา

บอย สหเวช
    ดัชนีที่ 10.4 งานบริการการศึกษา ยังไม่ได้มีการพิจารณาปรับเกณฑ์
มีเกณฑ์การตัดสินเดิม ดังนี้    
 • มีการจัดทำปฏิทินการศึกษา ตารางสอน โครงการฝึกงาน คู่มือนิสิตและอาจารย์ และเผยแพร่ให้ได้รับทราบทันเวลา
 • มี (1) + มีการติดตามและประเมินผลหลักสูตร การสอน และผลการเรียนนิสิตร่วมกับภาควิชา อย่างสม่ำเสมอตามรอบเวลาที่กำหนด
 • มี (2) + มีช่องทางขอรับคำปรึกษา ขอรับบริการ หรือข้อร้องเรียนได้มากกว่า 1 ช่องทาง และให้บริการได้ตลอดระยะเวลาที่เปิดรับบริการ
 • มี (3) + มีการประเมินผลงานและนำผลการประเมินมาปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
 • นิสิต คณาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องส่วนใหญ่พึงพอใจในบริการที่ได้รับ

  เกณฑ์ดัชนี 10.4 ผู้รับผิดชอบ คือ คุณวราภรณ์ พยัตตพงษ์ และคุณประกายมาศ นิลนาค งานนี้ตกลงว่าจะรับผิดชอบร่วมกัน
  คณะกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะ (ลิงค์) ผมลองเสนอแนะเกณฑ์ที่ปรับใหม่ ดังนี้ครับ

 • มีการจัดทำปฏิทินการศึกษา ตารางสอน โครงการฝึกงาน คู่มือนิสิตและอาจารย์ และเผยแพร่ให้ได้รับทราบทันเวลา
 • มี (1) + มีการติดตามและประเมินผลหลักสูตร การสอน และผลการเรียนนิสิตร่วมกับภาควิชา อย่างสม่ำเสมอตามรอบเวลาที่กำหนด
 • มี (2) + มีช่องทางขอรับคำปรึกษา ขอรับบริการ หรือข้อร้องเรียนได้มากกว่า 1 ช่องทาง และให้บริการได้ตลอดระยะเวลาที่เปิดรับบริการ
 • (4) มี (3) + มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในระดับมากกว่า หรือเท่ากับ 3
 • (5) มี (4) + มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา

       เกณฑ์ 2 ข้อท้ายผมเป็นผู้เสนอเอง บุคลากรในงานบริการการศึกษาลองพิจารณาตามความเหมาะสมครับ 

                                                                                       บอย สหเวช
                                                                                       15 ม.ค. 50

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#การประกันคุณภาพ#งานบริการการศึกษา#ดัชนีที่10.4-50#sar-on-blog#qaวันละดัชนี

หมายเลขบันทึก: 72778, เขียน: 15 Jan 2007 @ 18:24 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:03 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ค่ะ

เกณฑ์ข้อ 1 จาก
มีการจัดทำปฏิทินการศึกษา ตารางสอน โครงการฝึกงาน คู่มือนิสิตและอาจารย์ และเผยแพร่ให้ได้รับทราบทันเวลา

เป็น
ข้อความเหมือนเดิม แต่ตัดคำว่า และอาจารย์ ออก

เหตุผลเพราะ คู่มืออาจารย์ เป็นงานของหน่วยบุคคล ซึ่งหน่วยดังกล่าวได้จัดทำไว้แล้ว

เกณฑ์ข้อ 4 จาก
(4) มี (3) + มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในระดับมากกว่า หรือเท่ากับ 3

เป็น
(4) มี (3) + มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้รับบริการส่วนใหญ่พึงพอใจในบริการที่ได้รับ

** ส่วนใหญ่ หมายถึง มากกว่าร้อยละ.??...(ควรหมายเหตุไว้ให้ผู้ประเมินทราบ เช่น ร้อยละ 50 ฯลฯ)


เหตุผลเพราะความพึงพอใจที่มากกว่าหรือเท่ากับ 3 อาจได้จากแบบสอบถามที่ตอบกลับน้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนผู้รับบริการก็ได้