วันที่ 12 มกราคม 2550
โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง
จัดกิจกรรมวันเด็กและการแข่งขันกีฬาภายใน
ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการสถานศึกษา
บริษัท ห้างร้าน ผู้ปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้ใหญ่ใจดี  มาให้กำลังใจเด็ก ๆ