KM Super Fast Track สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (2)

ปราชญ์แรงงาน
จากต้นน้ำสายเล็กๆ ของโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ในองค์กรของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (ระยะที่ 1 แบบ Super Fast Track)  ทำให้ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน และผมสามารถต่อยอดแนวความคิดสู่ ปราชญ์แรงงานตามวิสัยทัศน์ และภารกิจของกระทรวงฯ เพื่อส่งเสริมให้แรงงานไทยมีงานทำ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สอดคล้องกับนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจน และนโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของรัฐบาลชุดปัจจุบัน         
โครงการ ปราชญ์แรงงานจะเป็นการดำเนินงาน ในลักษณะ “3  ประสานเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล ตัวชี้วัดสำคัญคือ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของนายจ้าง พร้อมกับช่วยสร้างเครือข่ายในการให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนถึงระดับรากหญ้า และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานให้ดียิ่ง

 โครงการ KM Click On @ MOL นี้ ทำให้ผมได้เรียนรู้อีกอย่างหนึ่งว่า การมีเป้าหมายที่ชัดเจน ความร่วมมือร่วมใจ และความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย ทำให้ทุกสิ่งเป็นไปได้ และบางทีผลลัพธ์ที่ได้ ก็อาจมีค่ามากกว่าที่เราตั้งเป้าหมายไว้ในตอนแรก แต่ถ้าจะใช้ระบบ Super Fast Track แบบนี้ล่ะก็ขอแนะนำให้เตรียมค่าล่วงเวลา และค่ารักษาพยาบาลเอาไว้ด้วยครับ เพราะผู้ช่วยผมหลายคนๆ ทำงานจนป่วย 
      ผมขอเป็นกำลังใจให้คณะทำงาน
KM ทุกคนประสบความสำเร็จ พร้อมกับช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งในการที่ส่งเสริมการพัฒนา ตนเอง กลุ่มตน และประเทศชาติ อย่างมั่นคงยั่งยืนสืบไปครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเป็นที่ปรึกษาการบริหารจัดการความรู้ในองค์กร

คำสำคัญ (Tags)#ที่ปรึกษาด้าน#kmlo

หมายเลขบันทึก: 72353, เขียน: 12 Jan 2007 @ 18:15 (), แก้ไข: 29 Apr 2012 @ 12:24 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)