KM Super Fast Track สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ปราชญ์แรงงาน
ผมขออนุญาตนำเรื่องราวประสบการณ์ การเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการความรู้ในองค์กร มาเล่าให้ฟัง ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ในองค์กรแบบ Fast Track  ซึ่งปกติจะใช้เวลาในการวิจัย และพัฒนาโครงการนำร่องประมาณ 6-12 เดือน   ครั้งนี้สถิติเดิมถูกทำลายลงเรียบร้อยแล้วกลายเป็น KM Super Fast Track ที่สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยที่การบริหารจัดการความรู้ในองค์กรเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดระดับกระทรวง ของกระทรวงแรงงาน และเป็นไปตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ส่วนราชการต้องดำเนินการตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดในตัวชี้วัดที่ 10 แผนพัฒนาระบบบริหารภายในองค์กร  

  

 

โครงการนี้เป็นของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ได้รับการสนุนอย่างดียิ่งจาก

นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ ปลัดกระทรวงแรงงาน โดยมี นางอำมร เชาวลิต ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาองค์กรและระบบงาน สำนักบริหารกลาง เป็นประธานคณะทำงาน นายทวีศักดิ์ สาลีสังข์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง นายชัยวัธน์ เกิดผล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ และนายสันทรา เกตุพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา เป็นที่ปรึกษาโครงการ สำหรับคณะที่ปรึกษาหลักประกอบด้วย รศ. ดร. อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหัวหน้าโครงการ ผศ. ดร. ประศักดิ์ หอมสนิท และผมเป็นที่ปรึกษา ในการให้คำปรึกษา พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ภายในองค์กร รวมถึง Out Sourcing การจัดทำองค์ความรู้ สื่อเรียนรู้ด้วยตนเอง และ กิจกรรมต่างๆ  ความท้าทายอยู่ที่เรามีเวลาไม่ถึง 2 เดือน ในการวิจัย ให้คำปรึกษา การพัฒนา และจัดทำผลผลิตรวม 9 กิจกรรม ในแผนภาพที่ 2 โดยเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างคณะทำงาน กับคณะที่ปรึกษา ภายใต้กรอบองค์ความรู้ (KM Matrix) ที่ สป. รง. ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า และทุกกิจกรรมข้างต้นต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2548 (Mission Possible) การทำงานทุกขั้นตอนจึงถูกกำหนดไว้อย่างรัดกุม และบางกิจกรรมก็ต้องดำเนินการไปพร้อมกัน เพื่อให้เสร็จตามกำหนด ส่วนที่ยากที่สุด คือ การจัดทำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction – CAI) จำนวน 3 วิชา และระบบการวัดผลแบบออนไลน์ (On Line Test) ซึ่งต้องเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรกสุด คือ การออกแบบหลักสูตร การเก็บรวบรวมข้อมูล การสัมภาษณ์ จนกระทั่งถึงการผลิตเป็น CAI แบบทดสอบ และโปรแกรมวัดผล ซึ่งปกติจะต้องใช้เวลาในการทำงานไม่น้อยกว่า 3 เดือน ทำให้เราต้องทำงานอย่างน้อยวันละ 15 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ ตลอดช่วงเวลาที่ทำโครงการนี้ จากการที่ได้ไปสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน ทำให้เราค้นพบ ขุมทรัพย์ทางปัญญาด้านแรงงานของประเทศไทยเพราะผู้บริหารทุกท่านต่างมีประสบการณ์การทำงานมายาวนาน   มีความรู้ วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และยินดีที่จะให้ความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ของตนอย่างเต็มที่ อาทิ ท่านปลัดกระทรวงแรงงานนายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ ได้เล่าถึงเคล็บลับของความสำเร็จที่ทำให้ท่านสามารถไต่เต้าจากข้าราชการชั้นผู้ น้อยมาเป็นปลัดกระทรวงในปัจจุบัน ท่านผัน จันทรปาน และท่านอภัย จันทนจุลกะ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ อดีตปลัดกระทรวงแรงงาน ให้ความรู้ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน และเทคนิคการทำงานเพื่อประชาชนให้ประสบความสำเร็จ ตามทัศนะของผมคิดว่ามีประโยชน์ต่อคนรุ่นหลังอย่างมหาศาล เนื่องจากสอดคล้องกับวัฒนธรรมของไทย สามารถนำไปเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนให้ประสบความสำเร็จได้ทันที และนี่คือสิ่งที่จุดประกายความคิดของผมเรื่อง ปราชญ์แรงงาน ปราชญ์แรงงาน เป็นอย่างไร ไว้ผมจะเล่าให้ฟัง  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเป็นที่ปรึกษาการบริหารจัดการความรู้ในองค์กร

คำสำคัญ (Tags)#ที่ปรึกษาด้าน#kmlo

หมายเลขบันทึก: 72352, เขียน: 12 Jan 2007 @ 18:11 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:01 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)