R2R รพ.ยโสธร ณ วันนี้ ถึงไหน..อะไร..และอย่างไรบ้าง

Text : Ka-Poom
...............................................................................................

------------>ช่วงนี้เหมือนไม่ได้ติดตามการทำกิจกรรม R2R ใน รพ.ยโสธรเลย...
หลังจากที่ดิฉันได้ทำแผนประจำปี...ตามการแนะแนวทางจากท่านผู้อำนวยการแล้ว...
ก็ได้นำเสนอต่อพี่อื๋อ...คุณเพ็ญประกาย..เพื่อนำเสนอต่องานแผนฯของโรงพยาบาลต่อไป...

แต่เมื่อติดตามไปแต่ละทีม...พบว่า..ตอนนี้บางกลุ่มได้นิ่งไป
แต่ในบางคน...ที่อยู่ในทีมก็ยังดำเนินการต่อ...

เหตุเป็นเพราะ..อะไร..ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น???

ก็เพราะด้วยความไม่เข้าใจหรือเปล่า...หรือด้วยความอะไรก็ไม่ทราบแน่ชัด
แต่...ตอนนี้ทางโรงพยาบาล...ศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล...กำลังเร่งการประเมินให้โรงพยาบาลได้ผ่าน HA
แต่...กลับทำให้งานต่างๆ...แยกส่วนออกไป...ไม่นำมาบูรณาการหรือด้วยอะไร..ดิฉันก็ไม่เข้าใจ
ผู้ปฏิบัติทั้งหลาย...จึงบอกว่า...R2R ขอไปช้าๆ...ไม่เร่ง----------> เพราะศูนย์ HA ต้องการเนื้องานเพื่อให้ผ่านการประเมิน
ดังนั้นในทีม R2R เราจึงไม่อยากที่จะกดดัน..ทั้งๆ ที่เรามองว่านำมาเป็นเรื่องเดียวกันได้...
ซึ่ง..นี่ก็เป็นเรื่องในการพัฒนางานเช่นเดียวกัน

ดิฉันมองว่านี่เป็นจุดอ่อน...ที่คาดว่าสักวันจะแก้ไข..และเปลี่ยนให้เป็นจุดแข็งในการทำงานได้
เมื่อสัปดาห์ก่อน...ได้มีโอกาสคุยกันกับพี่อื๋อว่า...เราควรที่จะค่อยแทรกซึม...กระตุ้นเงียบๆ...เพื่อไม่คนทำรู้สึกว่าถูกกดดัน
เพราะไหน..จะภาระงานประจำ..ไหนจะเรื่อง HA ที่แต่ละคนตอนนี้รู้สึกว่ากดดันอย่างมาก...
ดังนั้น...การที่เราจะกระตุ้นให้ทีมเดินต่อได้ เราต้องไม่ให้เขารู้สึกว่า...ถูกบีบ..แต่ให้รู้สึกว่ามันเนียน...เนียนเข้าไปอย่างไม่รู้ตัว..

ดั่งเช่นในตึกสูติกรรม...พี่ละมุน หัวหน้าตึกที่ดิฉันได้มีโอกาสไปคุยด้วย ซึ่งพี่ละมุนก็ได้ทำพัฒนาคุณภาพงาน ซึ่งดิฉันก็ชี้ให้เห็นว่า..นี่เป็น R2R เลยนะ..ซึ่งพี่ละมุนก็เริ่มเข้าใจ และพาน้องๆ..ในตึกขยับทำต่อ...

ณ วันนี้...อาจไม่ใช่บทสรุปทั้งหมด..ของการทำ R2R
แต่...เป็นข้อสังเกตได้ว่า...การที่จะทำ R2R นั้น...ไม่เน้นเรื่องกระแส..หรือทำตามกระแส..แต่สร้างให้คนทำงานรู้สึกว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นส่วนหนึ่งในการทำงาน...ก็น่าจะ work มากกว่า..ในความรู้สึก...