สวัสดีลูกศิษย์กลุ่มมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด และชาว Blog ทุกท่าน

          ในวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม นี้ เป็นวันแรกครับ ที่ผมได้รับเชิญให้ไปสอนในรายวิชา  Leadership ให้กับหลักสูตร Master of Public Administration  มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ครับ ซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 2 สำหรับ หลักสูตรนี้ครับ ซึ่งก่อนหน้านี้ ผมได้ไปสอนที่มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดมาแล้ว อีก 1 หลักสูตร ครับ คือ หลักสูตร Ex-MBA รุ่นที่ 1 ครับ

           และ ก็อย่างเช่นทุก ๆ กลุ่มที่ผ่านมาที่ผมอยากจะให้ความรู้ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนได้ถูกนำมาประมวลสรุป และถ่ายทอดไปสู่คนอื่น ๆ ในสังคมด้วย ก็ขอให้ใช้ Blog นี้เป็นสื่อกลางของพวกเรา

          สำหรับผู้ที่สนใจที่จะเข้าไปดูข้อมูลของรุ่นก่อนนี้ก็ คลิ๊กไปที่ Blog:MPA ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด/Leadership ครับ

                                   จีระ  หงส์ลดารมภ์

 

.............................................. 

สวัสดีครับ  ลูกศิษย์ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด และชาว Blog ทุกท่าน

       

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2550 นี้ ผมได้ไปสอนให้กับนักศึกษา MPA มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ซึ่งเป็นการสอนวันแรกของผม  ผมคิดว่า มหาวิทยาลัยฯ โชคดีมากครับที่ ได้นักศึกษา MPA เป็นบุคลากรที่มาจากผู้ที่มีความสามารถจากข้างนอกโดยเฉพาะนักธุรกิจและข้าราชการและมาจากต่างจังหวัดมาเรียนด้วย          ผมได้เริ่มการสอนด้วยการให้นักศึกษาออกความคิดเห็นว่า ท่านมีความคิดอย่างไรกับการมีบทบาทของภาวะผู้นำ  และได้มีคำถามให้ไว้ว่า วันนี้คุณได้อะไรบ้าง 1 เรื่องโดยให้แสดงความคิดเห็นแต่ละท่านก่อนกลับ  และผมได้สอนเกี่ยวกับเรื่องภาวะผู้นำ โดยเริ่มจากบุคคลที่มีความสำคัญกับทรัพยากรมนุษย์ในประเทศและต่างประเทศ

 คนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดขององค์กรโดย คุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา

“The Networth of Microsoft is 5% Physical assets, 95%  human imagination”By Bill Gates       

          และหลังจากนั้นผมก็ได้เริ่มจากทฤษฎีที่ผมคิดขึ้นเอง โดยเริ่มจากทฤษฎีทุน 8 ประเภท  ทฤษฎี 5K’s  ทฤษฎี 3 วงกลม ซึ่งชี้ให้เห็นว่าภาวะผู้นำเน้นรวมพลังของ Competency  โดยอธิบายว่าทฤษฎีต่าง ๆ ของผมสามารถที่จะปรับไปใช้กลับการทำงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างความเป็นผู้นำให้กับผู้เรียนได้ และผมได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง ความแตกต่างของผู้นำกับผู้บริหาร โดยขึ้นตาราง เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ผมยังให้นักศึกษาได้ดูหนังสือ 2 พลังความคิดชีวิตและงาน ที่ผมเขียนร่วมกับคุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ โดยเน้นเรื่องทฤษฎี 8K's ของผม กับ 8 H's ของคุณหญิงฯ ด้วย

            ในช่วงบ่ายผมได้ให้นักศึกษาดูเทปเกี่ยวกับสู่ศตวรรษใหม่ คุณพารณ อิศรเสนาและผม  เป็นเทปรายการเกี่ยวกับการสัมภาษณ์เรื่องทรัพยากรมนุษย์  และหลังจากนั้นผมก็ได้เริ่มให้นักศึกษาออกความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องที่ได้ตั้งคำถามไว้ตั้งแต่ต้นชั่วโมงว่า วันนี้คุณได้อะไรบ้าง 1 เรื่อง  นักศึกษาได้แสดงความเห็น เช่น

-         ได้รู้จักคิดได้มีความ Active มีการแชร์ความคิด การหาความรู้ไม่เพียงหาในห้องเรียน สามารถหาความรู้ตลอดชีวิต หาความคิดจากข้างนอกด้วย รู้จักใช้อินเตอร์เน็ท  

-         ณ วันนี้เรามีช่องว่าเปรียบเสมือน การสร้างบ้านรากฐานยังไม่ดีพอ ยังไม่มั่นคง อาจจะทรุดหรือพังได้  เราก็ได้เริ่มเห็นถึงภาวะผู้นำ ความเป็นเลิศ ผมก็ได้เสริมว่า ภาวะผู้นำไม่ได้สอนด้วยทฤษฎี แต่เป็นการสอนด้วยตัวแบบที่ดี  เช่น พระเจ้าอยู่หัว ป๋าเปรม  ท่านอานันท์ ปันยารชุน  ท่านป๋วย อึ้งภากรณ์ เป็นต้น และการสอนภาวะผู้นำ เราต้องมีภาวะผู้นำก่อน เช่น Role Model

-         ได้ความภาคภูมิใจ สามารถคุยกับข้างนอกได้ว่าได้เคยเรียนกับผม ได้รู้จักตัวเองว่าเรามีช่องว่างสามารถที่จะได้ความรู้เพิ่มขึ้นได้

-         มีนักศึกษาท่านหนึ่งพูดว่า ตอนแรกรู้สึกเกร็ง ที่ได้เรียนกับผม แต่พอได้สัมผัสกับผมแล้ว ได้เห็นภาพว่านี่คือ นักวิชาการ ที่สามารถบอกได้ว่านักศึกษาแต่ละคนเป็นอย่างไร แต่ยังช่วยเหลือตรงนี้ได้

-         ได้เวลา ได้ 1 ใน 8K's  คือ Happiness มีความสุข ทำให้ผู้ที่เรียนมีความสุขและได้เรียนรู้มากขึ้นต่อไปเรื่อย ๆ

-         ได้รับความรู้จากการเรียน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

-          Big Picture  ภาวะผู้นำต้องมองภาพใหญ่ก่อน ปัจจัยอันยิ่งใหญ่  คือวัฒนธรรมองค์กร

-         ความเป็นผู้นำ พัฒนาภาวะผู้นำร่วมกัน การเรียนรู้แบบมีความสุข-         ต้องมีการตัดสินใจ อาจจะถูกหรือผิดก็ได้  แต่ก็ต้องตัดสินใจอยู่เรื่อย ๆ

-         สังคมปัจจุบันต้องมี่ Choice ให้เลือก การสะสมทรัพย์สิน มีการลงทุน รู้จักการใช้เงิน ใช้ทอง เน้นความสามารถในการตัดสินใจให้ดี ซึ้งเน้นว่าเป็น ทักษะของผู้นำหรือ Leadership Skill ซึ่งฝึกได้        และผมยังได้ให้นักศึกษาอ่านบทความบทเรียนจากความจริง ที่ผมเขียนลงในหนังสือพิมพ์แนวหน้าด้วย และได้ให้อภิปรายกันอีกครั้ง

          และก่อนกลับผมยังได้มีการบ้านเพื่อให้นักศึกษาส่ง Blog ตอบกลับมาถึงผมก่อนวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2550 มี 3 เรื่องด้วยกันคือ

1.    แต่ละคนมีอะไรบ้าง ในคุณลักษณะแต่ละบุคคลและคุณสมบัติเฉพาะตัว มีจุดแข็ง จุดอ่อนอะไรบ้าง อยากจะปรับปรุงเรื่องอะไร อธิบายมา 5 เรื่อง

2.    เปรียบเทียบว่าผู้นำและผู้บริหารแตกต่างกันอย่างไร

3.    ทฤษฎี 8 K's , 5k’s, 8H’s เกี่ยวข้องอะไรกับ Leadership                                                                 

                                   จีระ  หงส์ลดารมภ์

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน 14 ม.ค. 50

นักศึกษา MPA  ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด  บรรยากาศการเรียนการสอง MPA

 บรรยากาศการเรียนนักศึกษา MPA

บรรยากาศนักศึกษากำลังทำworkshop

บรรยากาศการจัด Workshop