เริ่มแล้วค่ะ ปีนี้เริ่มเขียน Blog แล้วค่ะ 

มีเรื่องเกี่ยวกับพัสดุ  มาเล่าสู่กันฟังค่ะ

พัสดุ ซึ่งมีความหมายว่า  วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่กำหนดไว้ในหนังสือจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของสำนักงบประมาณ  ซึ่งพัสดุเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งประการหนึ่งในการบริหารงบประมาณ

การบริหารงานพัสดุ ไม่ใช่เรื่องของการจัดซื้อจัดหาอย่างเดียว แต่จะมีเรื่องของการจัดเก็บ การควบคุม การบำรุงรักษา รวมถึงการจำหน่ายด้วยค่ะ

เป้าหมายของการบริหารงานพัสดุ

-          จัดหาพัสดุให้ได้ของที่ถูกต้องทั้งประเภท ชนิด จำนวน คุณภาพและมีความตรงต่อเวลาในราคาที่เหมาะสม

-          การบริหารงานพัสดุให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงานมีการใช้ของอย่างคุ้มค่า

ในส่วนของงานพัสดุ คณะสหเวชศาสตร์  ได้มีการปรับปรุง จัดทำ พัฒนา  การบริหารพัสดุ  และการบริหารด้านงบประมาณ

ที่มีประสิทธิภาพดังนี้

1.  ได้จัดทำประมาณการจัดดซื้อจัดจ้าง ซึ่ง ทำให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า กล่าวคือ หลังจากที่ได้มีการวางแผน กำหนดความต้องการ ผ่านขั้นตอนการจัดหา และได้ทรัพย์สินตามต้องการ ลงทะเบียนกำหนดหมายเลขพัสดุ และยังมีการจัดทำประวัติซ่อมครุภัณฑ์  เพื่อดูความคุ้มค่าของสินทรัพย์นั้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลการพิจารณากระบวนการต่อไป

2.  ได้จัดทำบัญชีคุมวัสดุ และบัญชีคุมครุภัณฑ์ และเก็บสถิติตัวเลขการใช้จ่าย หรือซ่อมแซม เพื่อนำมาวิเคราะห์ความคุ้มค่าและเป็นข้อมูลในการคำนวณความต้องการในการใช้พัสดุต่อไป

3. ได้คำนวณความต้องการใช้พัสดุ ทำให้การจัดเก็บพัสดุในคลังมีปริมาณที่พอเหมาะสม ไม่เสียพื้นที่ในการจัดเก็บ

เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะอ่านแล้วช่วยกันเสนอแนะ เกี่ยวกับงาน พัสดุ

ด้วยนะค่ะ  เจ้าหน้าที่พัสดุ คณะสหเวชศาสตร์  

จะได้นำมาปรับปรุงต่อไป  ขอบคุณมากค่ะ