เช้านี้มีประชุม

เพื่อชี้แจงนโยบายด้านบริการวิชาการ คลิก

ซึ่งเรียนเชิญหัวหน้าโครงการบริการวิชาการแก่สังคม

มาร่วมประชุมตั้งแต่ 9.00-12.00 น.

        ทีมประเมินและติดตามผลได้จัดทำคู่มือ

"แนวทางการติดตามและประเมินผล" สำหรับหัวหน้าโครงการ

โดยยึดกรอบแนวคิดเชิงระบบในการติดตามประเมินผล

ของ รศ.นพ.เมืองทอง แขมณี

                                                                           -น้อง-