สัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับปรุงทิศทางและแผนการดำเนินงาน GF Care

Global Fund AIDS

    สัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับปรุงทิศทางและแผนการดำเนินงาน GF Care

     ภ.ก.เชิดเกียรติ  แกล้วกสิกิจ   กลุ่มโรคเอดส์ ฯ   ได้เข้าร่วม " สัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับปรุงทิศทางและแผนการดำเนินงานกองทุนโลกด้านการดูแลรักษา "  โรงแรมนารายณ์  กรุงเทพ ฯ  โดยใช้งบประมาณจากกองทุนโลกด้านโรคเอดส์ ( Global Fund AIDS ) ในรายละเอียดคร่าว ๆ จะมีการ Reprogram และ Refinancial  โครงการกองทุนโลกด้านการดูแลรักษา  สำนักโรคเอดส์ ฯ ไปดูแลให้ยาต้านไวรัสเอดส์ในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในประเทศไทย เช่น ผู้อพยพ , ผู้ที่ตกสำรวจ , ผู้ไม่มีบัตร ฯลฯ  กลุ่มเป้าหมายประมาณ 14,000  ราย

..... .....เมื่อวันที่  25  ธันวาคม  2549 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ด้านเภสัชกรรมความเห็น (1)

ถ้าเป็นจริงคงดีไม่น้อย คนไข้ที่ผมทำงานอยู่ด้วยเป็นลาวส่วนหนึ่งที่ไม่ได้มีโอกาสกินยาหรือรับบริการและอีก2-3 คนที่กินยาอยู่ถ้าเป็นจริงก็สาธุ