ศุกร์ก่อนวันเด็ก เรื่องเล็กๆที่ศูนย์ฯ

 วันศุกร์ที่จะถึงทีมงานศูนย์ไม่ใส่เกียร์ว่าง ร่วมสร้าง ร่วมสาน ร่วมวางสร้างสรรค์

 เช้าวันที่ ๑๒ มกราคม ตั้งแต่ ๐๙.๐๐ น.ท่านอาจารย์ ดร.กระจ่าง พันธุมนาวิน และ ผศ.ไพศาล มงคลวงโรจน์ มาช่วยพวกเรา เป็นคุณประสาน ในโครงการ "สัมมนา แลก เปลี่ยน เรียน รู้ การบริการวิชาการแก่สังคม ปี ๒๕๕๐" ปรับ จูนให้ตรงกับแนวทางของ สมศ กพร สกอ และ สำนักงบประมาณ

 งานนี้ ท่านรองภาวดี ภักดี เป็นเจ้าภาพ โดยทำความเข้าใจกับตัวแทนคณะวิชาและหน่วยงานให้ปรับ แนวทางการบริการวิชาการ โดยเน้นความต้องการของชุมชน และ สังคม โดยบูรณาการให้เกิดการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้คู่ความพอเพียง เรียงร้อยนำมาพัฒนาการเรียนการสอน และ งานวิจัย เนื่องจากจะมีการติดตามผลกระทบเหล่านี้ โดยทีมงานติดตามและประเมินผล

 ช่วงบ่าย ๑๓.๓๐ น. รองเทอดศักดิ์ นัดประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแบบสหสาขาวิชาชีพ มาปรึกษาหารือ ของการออกไปทำงานร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลศิลา และ หนองกอมเกาะ และเตรียมการสร้างเครือข่ายกับ "มูลนิธิพระดาบส" (คลิก)

 เวลาดี ๑๔.๓๐ น. ทีมงานจากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ)นำทีมโดย รองผู้อำนวยการสถาบัน จะมาสรุปงานและวางแผนการพัฒนา ศูนย์ความร่วมมือ HACC_KKU เนื่องจากทำงานร่วมกันมาเป็นเวลา ๔ ปี เต็ม เพื่อทบทวนการพัฒนาสู่โรงพยาบาลคุณภาพ งานนี้ รศ.ดร.พัชรี รับเป็นเจ้าภาพครับ

JJ2007