เมื่อวานวันที่ ๑๐ มกาคม ๒๕๕๐ เลขานุการคณะฯ ศูนย์ สถาบัน สำนัก โดยครั้งนี้ เวลา๑๑.๐๐น เลขานุการคณะศิลปศาสตร์ เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม เราได้ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหลายเรื่อง มีเรื่องที่น่าสนใจ คือ เราจะทำวิจัยสถาบันร่วมกัน จึงเป็นที่มาของการร่วมประชุมในวันนี้ ที่คณะวิทยาการจัดการ เวลาเดิม คงได้นำมาเล่าสู่กันในคาวถัดไป