จากการไปร่วมประชุม "การกำหนดยุทธศาสตร์การจัดลำดับงานวิจัยด้านสุขภาพ"  เมื่อวันที่ ๕ ม.ค. ๕๐   ผมได้ประเด็นสำคัญที่  ควรมีการมองอย่างเป็นระบบในการบริหารจัดการงานวิจัยในประเด็นต่อไปนี้

  • data management
  • research QC
  • research ethics
  • research governance
  • joint priority-setting process

          มหาวิทยาลัยของท่านมีการจัดการเรื่องเหล่านี้อย่างไรบ้าง

วิจารณ์   พานิช
๖ ม.ค. ๕๐