ในการฝึกงานครั้งที่สองเป็นการฝึกงานรังสีวินิจฉัยพิเศษ ข้าพเจ้าได้มาฝึกงานที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้ความรู้จากอาจารย์จากแหล่งฝึกงานนี้เป็นอย่างมาก ซึ่งการให้ความรู้มีลักษณะเป็นกันเองมาก โดยที่ตอนฝึกงานครั้งแรกข้าพเจ้าได้ฝึกงานเกี่ยวกับรังสีวินิจฉัยธรรมดาที่โรงพยาบาลศูนย์ลำปางและศูนย์มะเร็งจังหวัดลำปางก็ได้ความรู้ของการตรวจทางรัวสีวินิจฉัยพิเศษมาอยู่บ้างซึ่งสิ่งที่สังเกตได้ชัดคือเทคนิคการตรวจแต่ละวิธีจะมีความแตกต่างกันออกไป ซึ่งความแตกต่างเหล่านี้ก็จะมีเหตุผลว่าทำไมต้องมีการตรวจด้วยเทคนิคนั้นๆ โดยขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในหลายๆ ด้านทั้งรังสีแพทย์,สภาพของผู้ป่วย,นักรังสีเทคนิคและปัจจัยอื่นๆ ด้วย ในขณะที่การฝึกงานครั้งนี้ใช้เวลามากกว่าครั้งแรก โดยมีการฝึกทั้งหมด 15 อาทิตย์ ทุกๆ สามอาทิตย์จะมีการเปลี่ยนห้องที่ฝึกงาน