QA วันละดัชนี : 7. งานการเงินและพัสดุ

  ติดต่อ

   ดัชนีที่ 10.2 สำหรับการประเมินของสำนักงานเลขานุการ คือ งานการเงินและพัสดุ ดัชนีนี้มีคุณขวัญเรือน แดงเรือ รับผิดชอบ ก่อนที่คุณขวัญเรือนจะรับผิดชอบในดัชนีนี้ ผมได้ทำ QA Talk (ลิงค์)

    จากเดิม เกณฑ์การตัดสิน

 • มีคู่มือการปฎิบัติงานและเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
 • มี (1) + มีการปฎิบัติงานตามคู่มือการปฎิบัติงาน
 • มี (2) + มีการวางระบบการควบคุมภายในและปรับปรุงการควบคุมภายใน
 • มี (3) + มีการประเมินผลการดำเนินงานด้านการเงินและพัสดุ
 • มี (4) + มีการพัฒนางานโดยการนำระบบอิเล็คทรอนิกส์มาใช้ใน การปฎิบัติงานการเงินและพัสดุ

  ปรับใหม่ ดังนี้

 • มีระบบการทำงานด้านการเงินและพัสดุ และเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยว
  ข้องรับทราบ
 • มี (1) + มีการกำหนดผู้รับผิดชอบงานแต่ละด้านอย่างชัดเจน
 • มี (2) + มีการปฎิบัติตามขั้นตอนดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้
 • มี (3) + มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในระดับมากกว่า หรือเท่ากับ 3
 • มี (4) + มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา

      ที่มาของเกณฑ์นี้ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันของบุคลากรในงานการเงินและพัสดุ (ลิงค์)  

       ความพึงพอใจของผู้มารับบริการงานการเงินและพัสดุ ในปีที่ผ่านมา (ลิงค์)

                                                                                          บอย สหเวช
                                                                                           11 ม.ค. 50

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

หมายเลขบันทึก: 72145, เขียน: , แก้ไข, 2012-05-31 23:49:44+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การประกันคุณภาพ#งานการเงินและพัสดุ#ดัชนีที่10.2-50#sar-on-blog#qaวันละดัชนี

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (1)

ขวัญเรือน
IP: xxx.137.48.4
เขียนเมื่อ 
เห็นด้วยนะค่ะ เพราะงานการเงินและพัสดุได้คุยกันแล้วและจัดเตรียมหาหลักฐานอ้างอิงมาประกอบแล้ว