มาตรฐานเครือข่าย


มาตรฐานและตัวบ่งชี้ในเครือข่าย

                1. มาตรฐานและตัวบ่งชี้ในหน่วยงานเครือข่าย
                        1.1  มาตรฐานด้านบริบทหน่วยงาน  (ข้อมูลสารสนเทศ  ด้านนโยบายการพัฒนา/สภาพพื้นที่/ข้อมูลบุคคล ฯลฯ, การวิเคราะห์ทิศทาง/จุดเน้นในสภาพการพัฒนาโดยรวมหรือความต้องการจำเป็นของบุคคลในพื้นที่หรือเป้าหมายความรับผิดชอบ,ทรัพยากรด้านบุคลากร/สภาพแวดล้อม)  ประกอบด้วย  2  มาตรฐาน คือ

มาตรฐานที่ 1  หน่วยงานเครือข่ายมีสภาพแวดล้อมและทรัพยากรพื้นฐานในการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรที่เหมาะสม

  ตัวบ่งชี้       1) มีการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
                                  2) มีสถานที่เหมาะสมสอดคล้องกับกระบวนการพัฒนา
                                  3) มีสื่ออุปกรณ์ที่เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้
                                  4) บุคลากรโดยรวมมีความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในเรื่องที่จะพัฒนา

มาตรฐานที่ 2 หน่วยงานเครือข่ายมีข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
  ตัวบ่งชี้       1) มีข้อมูลนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการศึกษาใน    ระดับชาติ  ระดับกระทรวง  ระดับภาค/กลุ่มและระดับพื้นที่
                   2) มีข้อมูลสภาพพื้นที่และทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต
                   3) มีข้อมูลสารสนเทศส่วนบุคคลของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
                   4) มีข้อมูลสารสนเทศความต้องการจำเป็นและจุดเน้นการพัฒนาครู  คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในภาพรวม
                         1.2 มาตรฐานด้านยุทธศาสตร์ (แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา, วิสัยทัศน์, เป้าหมาย,      
พันธกิจ, มาตรการ,  ตัวชี้วัด) ประกอบด้วย 2 มาตรฐาน คือ
มาตรฐานที่ 3 หน่วยงานเครือข่ายมีข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน  สำหรับการปฏิบัติงานเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
  ตัวบ่งชี้        1)  มีเอกสารนโยบายหรือกรอบทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับชาติ
                     2)  มีเอกสารแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับชาติ
                     3)  มีเอกสารนโยบายหรือกรอบทิศทางการพัฒนาครู  คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาของรัฐบาลหรือกระทรวงศึกษาธิการ
                     4)  มีเอกสารแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
                     5)  มีเอกสารสรุปหรือวิเคราะห์นโยบาย/กรอบทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
                     6)  มีเอกสารสรุปหรือวิเคราะห์นโยบาย/กรอบทิศทางการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
                     7)  มีข้อมูลหน่วยงานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในสาขาวิชาแขนงต่างๆ
                     8)  มีข้อมูลบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์   ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่วิทยากร
                     9)      มีข้อมูลส่วนบุคคลของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายการให้บริการการพัฒนา
มาตรฐานที่ 4 หน่วยงานมีการปฏิบัติกิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์  ในการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
  ตัวบ่งชี้        1) มีการดำเนินการหรือกำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาครู/คณาจารย์/บุคลากรทางการศึกษา
                    2) มีการดำเนินการหรือกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาครู/คณาจารย์/บุคลากรทางการศึกษา
                    3) มีการดำเนินการหรือกำหนดพันธกิจในการพัฒนาครู/คณาจารย์/บุคลากรทางการศึกษา
                    4)  มีการดำเนินการหรือกำหนดมาตรการในการพัฒนาครู/คณาจารย์/บุคลากรทางการศึกษา
                    5) มีการดำเนินการหรือกำหนดองค์ประกอบความสำเร็จในการพัฒนาครู/คณาจารย์/บุคลากรทางการศึกษา
                    6) มีการดำเนินการหรือกำหนดตัวบ่งชี้ความสำเร็จการปฏิบัติกิจกรรมในการพัฒนาครู/คณาจารย์/ บุคลากรทางการศึกษา
                    7) มีการดำเนินการจัดทำหรือมีแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาครู/คณาจารย์/บุคลากรทางการศึกษา
                    8) มีการจัดองค์การ โครงสร้างการบริหารและดำเนินการบริหารงานอย่างเป็นระบบ
                    9) มีการบริหารจัดการโดยหลักการมีส่วนร่วม
                  10) มีการจัดการหรือสนับสนุนให้มีการประเมินผลการดำเนินงานทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอก
                   11)   มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการดำเนินงานหรือผลการประเมินต่อ
สาธารณชน
                        1.3 มาตรฐานด้านการบริหารจัดการพัฒนา  (ประสบการณ์ในการหาความต้องการจำเป็น,การพัฒนาหลักสูตร,การพัฒนานวัตกรรม,การบริหารงานฝึกอบรม/อำนวยการ,การประเมินผล,การติดตามผล)  ประกอบด้วย 1 มาตรฐาน คือ
มาตรฐานที่ 5 หน่วยงานมีการบริหารจัดการเป็น ไปตามหลักการและกระบวนการในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   ตัวบ่งชี้        1)  มีการดำเนินการหรือมีเอกสารการหาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาครู/คณาจารย์/บุคลากรทางการศึกษา
                      2)  มีการดำเนินการหรือมีเอกสารการสร้างหรือพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาครู/คณาจารย์/บุคลากรทางการศึกษา
                      3)  มีการดำเนินการหรือมีสื่อนวัตกรรม การสร้างหรือพัฒนาสื่อการพัฒนาครู/คณาจารย์/บุคลากรทางการศึกษา
                      4)  มีการดำเนินการหรือประสบการณ์การบริหารจัดการ/อำนวยการโครงการพัฒนาฝึกอบรมครู/คณาจารย์/บุคลากรทางการศึกษา
                      5)  มีการดำเนินการหรือประสบการณ์หรือเอกสารการประเมินผลการพัฒนาครู/คณาจารย์/บุคลากรทางการศึกษา
                      6) มีการดำเนินการหรือประสบการณ์หรือเอกสารการติดตามผลการพัฒนาครู/คณาจารย์/บุคลากรทางการศึกษา     
1.4 มาตรฐานด้านการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา (การผลิตเอกสารวิชาการ,การวิจัย,
การบริการวิชาการ,การสนับสนุนงบ/สื่อในการพัฒนา)  ประกอบด้วยมาตรฐาน 2 มาตรฐาน คือ
มาตรฐานที่ 6 หน่วยงานมีการจัดทำและผลิตเอกสารวิชาการในการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
   ตัวบ่งชี้       1)  มีการกำหนดเป็นแนวปฏิบัติ/หลักเกณฑ์/โครงการให้บุคลากรของหน่วยงานจัดทำเอกสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์/ทรัพยากรบุคคล/ครู/คณาจารย์/บุคลากรทางการศึกษา
                     2)  มีการสนับสนุนทรัพยากรการบริหารประเภท บุคคล งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์
หรือการจัดการ สำหรับการผลิตเอกสารทางวิชาการ ซึ่งสามารถนำไปสู่การพัฒนาความรู้ ทักษะและความคิดรวบยอด ให้แก่ครู  คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
มาตรฐานที่ 7 หน่วยงานมีการให้บริการทางวิชาการในการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทาง       การศึกษา
  ตัวบ่งชี้       1)  มีการกำหนดเป็นหลักเกณฑ์/แนวปฏิบัติหรือสนับสนุนให้บุคลากรของหน่วยงานไปเป็นวิทยากร/ จัดกิจกรรม/ให้บริการวิชาการลักษณะอื่นๆ  แก่หน่วยงานภายนอก
                   2)  มีการส่งเอกสารทางวิชาการเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานภายนอก
                   3)  มีการสนับสนุนให้บุคลากรของหน่วยงานศึกษา  วิเคราะห์  วิจัยร่วมกับชุมชน ทั้งในฐานะที่ปรึกษาหรือผู้รับผิดชอบการปฏิบัติ

                   1.5  มาตรฐานด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  (การดำเนินการด้านประชาสัมพันธ์,บุคลากร, เครื่องมือ, ขอบข่ายการให้บริการ) ประกอบด้วย 1 มาตรฐาน คือ
มาตรฐานที่ 8  หน่วยงานมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้หรือความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาให้แก่ครู  คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
  ตัวบ่งชี้       1)  มีประสบการณ์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล   สารสนเทศของหน่วยงานไปยังกลุ่มเป้าหมาย
                   2)  มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
                   3)  มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการประชาสัมพันธ์
                2. มาตรฐานและตัวบ่งชี้ของบุคคลเครือข่าย
                    2.1มาตรฐานด้านคุณลักษณะ (คุณลักษณะส่วนบุคคล,คุณลักษณะทางวิชาชีพ,       อุดมการณ์,พฤติกรรม)  ประกอบด้วย  2  มาตรฐาน  คือ
มาตรฐานที่ 1 บุคคลมีคุณลักษณะส่วนบุคคลและพฤติกรรม  การปฏิบัติตนเป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
  ตัวบ่งชี้      1)  มีศรัทธา เจตนารมณ์ อุดมการณ์และเป้าหมายที่จะอุทิศตน เพื่อให้บริการในการสนับสนุนการพัฒนาตนของผู้อื่น
                   2)  มีการพัฒนาตนเอง แสวงหาความรู้และข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆอย่างต่อเนื่อง 
                   3)  มีความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออกในการนำเสนอความคิดเห็นนอกกรอบ
                   4)  เป็นผู้ยอมรับสภาพการเปลี่ยนแปลงในบริบทด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
และเทคโนโลยี รวมทั้งยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยเหตุผล
                   5)  มีวิสัยทัศน์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสามารถสื่อสารให้เกิดวิสัยทัศน์ร่วม
                   6)  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการประสานคน ประสานงาน
                   7)  มีลักษณะวิธีคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นหลัก
                   8)  มีคุณธรรม จริยธรรม จิตใจที่ดีงามเป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ผู้อื่น
มาตรฐานที่ 2  บุคคลมีคุณลักษณะทางวิชาชีพและพฤติกรรม  การปฏิบัติตนในวิชาชีพด้านการศึกษาหรือด้านต่างๆเป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ครู   คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
  ตัวบ่งชี้        1)  สามารถกำหนดจุดมุ่งหมายและเป้าหมายสำหรับการปฏิบัติภารกิจได้
                     2)  สามารถกำหนดเครือข่ายการปฏิบัติและดำเนินการประสานทั้งแนวตั้งและ  แนวนอน
                     3)  สามารถนำความรู้ความสามารถที่มีอยู่ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง
                     4) ให้ความสำคัญในการสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์การใหม่
                     5) ใช้ข้อมูลในการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจเพื่อการปฏิบัติงาน
                     6)  สามารถส่งเสริมการเรียนรู้และการจัดองค์การเรียนรู้
                         2.2  มาตรฐานด้านผลสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจ (ผลการบริหารจัดการ,ผลการจัดการเรียนรู้,การได้รับยกย่อง/การเชิดชูเกียรติ,ผลงานด้านวิชาการ) ประกอบด้วย 1 มาตรฐาน คือ
มาตรฐานที่ 3  บุคคลมีผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหรือความรับผิดชอบในด้านการศึกษาหรือด้านต่างๆบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
  ตัวบ่งชี้         1)  มีผลการบริหารจัดการ ผลการจัดการเรียนรู้  ผลการประกอบอาชีพหรือผลการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานด้านการศึกษาหรือหน่วยงานด้านอื่นๆ
                     2)  ผลงานที่เกิดจากการศึกษาหรือวิเคราะห์หรือวิจัยหรือการปฏิบัติงานหรือการประกอบอาชีพมีลักษณะเด่นที่ได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณชน
                         2.3  มาตรฐานด้าน(ประสบการณ์)การพัฒนา (ความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง,ความสามารถในการเผยแพร่,การเป็นวิทยากร,การบริหารโครงการพัฒนา) ประกอบด้วย 2 มาตรฐาน คือ
มาตรฐานที่4 บุคคลมีความรู้ความสามารถในการเผยแพร่องค์ความรู้
   ตัวบ่งชี้           1)  เคยได้รับเชิญไปนำเสนอผลงานทางวิชาการหรือผลการค้นพบหรือผลการประดิษฐ์หรือผลการประกอบอาชีพในที่ประชุม
                         2)  มีเอกสาร/นวัตกรรม/สื่อเผยแพร่ผลงานปรากฏในหน่วยงาน
                         3)  เคยได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรในการเผยแพร่องค์ความรู้
มาตรฐานที่ 5 บุคคลมีความรู้ความสามารถในการบริหารงานพัฒนาฝึกอบรม
  ตัวบ่งชี้            1) มีความรู้ความสามารถในการหาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาฝึกอบรม
                         2)  มีความรู้ความสามารถในการสร้างและพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาฝึกอบรม
                         3)  มีความรู้ความสามารถในการสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในการพัฒนา    ฝึกอบรม
                         4)  มีความรู้ความสามารถในการบริหารโครงการพัฒนาฝึกอบรม
                         5)  มีความรู้ความสามารถในการติดตามประเมินผลการพัฒนาฝึกอบรม

หลักการในการบริหารจัดการเครือข่าย

                ในการบริหารจัดการเครือข่าย  กำหนดหลักการสำหรับการดำเนินงานไว้ 8 ประการ คือ
                1. หลักเอกภาพ มุ่งให้เกิดเอกภาพในเชิงนโยบาย  ซึ่งต้องการให้มีการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องและทั่วถึงทุกกลุ่มทุกคน แต่ให้มีวิธีการดำเนินการอย่างหลากหลาย
                2. หลักการมีส่วนร่วม  มุ่งให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  ในส่วนที่ดูแลรับผิดชอบงานการศึกษาโดยตรงทุกระดับทุกประเภท รวมทั้งหน่วยงานที่มิได้รับผิดชอบงานการศึกษา
โดยตรง ได้มีส่วนดำเนินการบริหารจัดการหรือสนับสนุนการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
               3. หลักองค์คณะบุคคล  มุ่งให้มีการบริหารจัดการหรือสนับสนุนการบริหารจัดการ ภายใต้การดำเนินงานในรูปองค์คณะบุคคลหรือรูปคณะกรรมการ  เพื่อร่วมกันดำเนินการตัดสินใจและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน  ด้วยความรอบคอบและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มเป้าหมาย
              4. หลักการรับผิดชอบร่วมกัน มุ่งให้หน่วยงานหรือบุคคลที่มีพันธสัญญาร่วมกันในการบริหารจัดการเครือข่ายการพัฒนาครู  คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  มีการทำงานร่วมกันในลักษณะพันธมิตรที่ร่วมกันคิด  ร่วมกันทำงานและร่วมกันพัฒนาในทุกๆกระบวนการขั้นตอนของการปฏิบัติ
              5. หลักการสร้างความก้าวหน้า  มุ่งสนับสนุนให้หน่วยงานเครือข่ายหรือบุคคลเครือข่ายมีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและแสวงหาแนวทางการพัฒนาวิธีการหรือนวัตกรรมในการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพของกลุ่มเป้าหมาย  รวมทั้งความก้าวหน้าในหลักการพัฒนาฝึกอบรมทรัพยากรบุคคลในภาพรวม 
              6. หลักความเรียบง่าย  มุ่งให้หน่วยงานเครือข่ายหรือบุคคลเครือข่ายใช้วิธีการพัฒนาฝึกอบรมที่เรียบง่ายทั้งเนื้อหา  กิจกรรม  สื่อนวัตกรรม  การสร้างความเข้าใจ การประเมินผล รวมทั้งสถานที่ เวลา  ที่สะดวกสำหรับผู้ให้และผู้รับการพัฒนา พร้อมทั้งสามารถนำสาระความรู้ไปสู่การประยุกต์ใช้โดยไม่ยุ่งยากในการปฏิบัติงานจัดการเรียนรู้  เพื่อเพิ่มสมรรถนะให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน
               7.   หลักการพัฒนา  มุ่งสนับสนุนให้หน่วยงานเครือข่ายหรือบุคคลเครือข่ายศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย
และแสวงหาแนวทางในการพัฒนาเนื้อหา กิจกรรม สื่อนวัตกรรมและ การประเมินผลในการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพ การจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา  ให้ส่งผลเพิ่มขึ้นต่อการพัฒนาสมรรถนะของเด็ก  เยาวชนและประชาชน
                8. หลักความต่อเนื่อง  มุ่งสนับสนุนให้หน่วยงานเครือข่ายหรือบุคคลเครือข่ายดำเนินการหรือส่งเสริมให้มีการพัฒนาครู   คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานหน่วยงานและบุคลากรเครือข่ายในการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#uncategorized

หมายเลขบันทึก

720

เขียน

02 Jul 2005 @ 10:16
()

แก้ไข

25 May 2012 @ 09:21
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก