องค์กรในฝันของทุกคนคือ   องค์กรแห่งการเรียนรู้ ...แต่เมื่อก่อนเราก็คิดว่ามันคงเป็นไปไม่ได้ เป็นเรื่องที่ยาก  เพราะการปรับเปลี่ยนวิธีคิดในการทำงานเชิงรุก..วิธีคิดในการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรเป็นเรื่องที่ทำได้ยากมากๆๆๆๆๆๆๆโดยเฉพาะในองค์กร หน่วยงานราชการ..แต่จากการปฎิรูประบบราชการ..จากความเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็วของสภาพเศรษฐกิจสังคม...ทำให้พวกเราหล่าข้าราชการ..หรือที่ใครๆ เขาเรียนว่ามนุษย์เงินเดือน.....เริ่มตระหนักว่า  บางที แทนที่เราจะนั่งหายใจเฮือก ๆ อย่างหมดอาลัยตายอยาก...เมื่อไหร่หนอที่เราจะโดนคัดออก....มันเป็นไปไม่ได้แล้วนะ  ที่จะให้ราชการเลี้ยง ..จนเกษียณ..ถ้ายังคงทำงานแบบเช้าชามเย็นชาม... ดังนั้นเพื่อความมีศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ..เราควรมาร่วมมือกันปรับเปลี่ยนวิธีคิดวิธีทำงาน..เช่นเดียวกัน หากองค์กรใดสามารถสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้..คือเปิดโอกาสให้ทุกคนได้พัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองหรือเพิ่มศักยภาพในการทำงานด้วยการเรียนรู้ในงาน  มีการสรุปองค์ความรู้ใหม่..อันเป็นผลจากการสั่งสมประสบการเรียนรู้ที่ยาวนาน  มีการแลกเปลี่ยนความรู้กันอย่าสมำเสมอ...........การที่จังหวัดชุมพร  โดยอาจารย์พรสกล  ณ ศรีโต  ได้ติดอาวุธทางความคิดให้แก่เหล่าข้าราชการบ้านนอกอย่างพวกเรา..จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง...แม้หลายคนเริ่มเป็นห่วงว่ามันคงเป็นของเล่นชิ้นใหม่ที่ทำเพื่อสนองนโยบาย..แต่มันก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลย...ไม่ใช่หรือ

                      เพราะโดยสามัญสำนึกของข้าราชการบ้านนอกไกลปืนเที่ยงอย่างพวกเรา

เราก็อยากจะทำให้ตัวเองมีคุณค่า.. แต่บางครั้งเราก็ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร หรือต้องทำอย่างไรเป็นเบื้องแรก จุดเริ่มต้นของการติดอาวุธทางปัญญา  ระหว่างวันที่ 27-28  มิถุนายน 2548   จึงนับว่าเป็นการสร้างความตระหนักแก่พวกเราที่จะนำไปปฏิบัติการต่อยอดเพื่อให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม

                    วันที่ 30  มิถุนายน  - 1  กรกฎาคม  2548  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดชุมพรก็ได้รับความอนุเคราะห์จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  ลาดกระบัง  วิทยาเขตชุมพร  โดยอาจารย์เจนพบ  ก้านเหลือง ที่ปรึกษาอาวุโสของจังหวัดชุมพร  คนหนุ่มอนาคตไกล  มีจิตใจเอื้ออาทรต่อหน่วยงานเล็กๆๆ........ที่ปัจจุบันยังค้นหาความเป็นตัวตน..ว่าควรจะไปยืน ณ จุดใดของกระทรวงศึกษา ฯ    ได้กรุณามาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ ทำหน้าที่เป็นวิทยากรกระบวนการ  นำพาให้พวกเราชาว กศน. ได้ร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ขิององค์กร....ทุกคนมีความประทับใจกับวิธีการจัดการเรียนรู้ให้กับพวกเรา.. แม้บรรยากาศห้องประชุมจะร้อบอบอ้าว..แต่ทุกคนก็มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ และระดมพลังสมอง  ร่วมคิด  ร่วมทำ.. ร่วมวางแผน..ในที่สุดพวกเราก็ได้วิสัยทัศน์ขององค์กรว่า

          "เป็นผู้นำในการจัดการศึกษา..สนับสนุนส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยสร้างความร่วมมือ  ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีความสุข..ทั่วถึง...ทุกที่..ทุกเวลา "

           เมื่อเราลงมือปฏิบัติจริงในเรื่องการจัดการความรู้  เรารู้ว่าเราไม่ได้โดดเดี่ยว  จงหวัดชุมพรของเรามีคนที่มีศักยภาพด้านความรู้..ความสามารถ..มากมาย..และแต่ละคนก็มีจิตสาธารณะพร้อมที่จะช่วยองค์กรราชการ....เฉกเช่น  อ. พรสกล..และ อ. เจนพบ