เหตุที่ดิฉันยกนำคำดังกล่าวมาเสนอเนื่องด้วยดิฉันก็เคยสับสนกับความหมายของคำทั้งสามว่าใช้เหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร และจะใช้ในบริบทใด

          และเชื่อว่าท่านผู้อ่านคงจะเคยผ่านตาอ่านคำว่า "Labor", Worker"และ"Employee"  จากหนังสือพิมพ์ภาษาต่างประเทศ หรือพจนานุกรมภาษาอังกฤษในความหมายทั่วไป วันนี้ความหมายของคำดังกล่าวในแง่กฎหมายบ้างว่าบุคคลต่างๆดังกล่าวคือคนงานในแง่ไหนบ้าง  จากBlack' Law Dictionary

          Labor(เขียนแบบอเมริกัน)หรือLabour(แบบอังกฤษ)เป็นคำที่ใช้ในความหมายกว้างๆ หมายถึงคนงานหรือผู้ใช้แรงงานซึ่งเป็นหน่วยหนึ่งทางเศรษฐกิจ และมักใช้ประกอบกับคำอื่นๆ ความหมายภาษไทยมักจะแปลกว้างว่า""แรงงาน"(ในที่นี้หมายถึงคน)

 ตัวอย่างประโยค เช่น Employer are using immigrants as cheap labor.นายจ้างกำลังใช้แรงงานผู้อพยพในฐานะที่เป็นแรงงานราคาถูก

 

           Worker หมายถึงคนที่ถูกจ้างให้ทำงานให้แก่บุคคลอื่น คำนี้มักใช้ในความหมายของงานในลักษณะที่เกิดจากกำลังกายมากกว่าที่จะเป็นงานที่เป็นการบริหารจัดการคน(กำลังสมอง) และเป็นงานที่ค่อนข้างหนัก  เช่น งานปศุสัตว์ งานในโรงงาน แปลเป็นภาษาไทยได้ว่า"คนงานหรือผู้ใช้แรงงาน"

ตัวอย่างประโยค เช่น Worker's rights are not absolute; the dignity of the worker is.(Rhona K.M. Smith:Text Book on the International Human Rights.Oxford University Press,2003 ) สิทธิแรงงานนั้นมิใช่สิทธิที่เด็ดขาดแต่ศักดิ์ศรีของผู้ใช้แรงงานเป็นสิ่งที่เด็ดขาด 

  

           Employee หมายความว่าบุคคลซึ่งทำงานเกี่ยวกับบริการ(Service)ให้แก่บุคคลอื่นซึ่งก็คือนายจ้าง(Employer) ภายใต้สัญญาจ้างแรงงานไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ทั้งบุคคลดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้บังคับบัญชาในการที่จ้างของนายจ้าง และได้ค่าจ้างตอบแทนไม่ว่าจะอยู่ในภาครัฐบาลหรือเอกชน แปลตรงกับความหมายไทยได้ว่า"ลูกจ้าง"

ตัวอย่างประโยค เช่น The firm has over 500 employees. บริษัทนี้มีลูกจ้างกว่า 500 คน

            หวังว่าท่านผู้อ่านจะเห็นความต่างด้านความหมาย และสามารถนำไปใช้ได้ถูกต้องกับเหตุการณ์ได้ไม่มากก็น้อยนะคะ

หนังสืออ้างอิง

Black's Law Dictionary

Oxford Advanced Leaner's Dictionary(2003)