ในห้วงเวลาที่ใกล้จะถึงวันเด็กแห่งชาติ  ผมก็ยังมีความสุขที่จะเขียนบันทึกเกี่ยวกับเด็กอย่างไม่ลดละ  เพียงเพื่อลงแรงใจ  ร่วมด้วยช่วยกันกระตุ้นเตือนให้สังคมได้เห็นความสำคัญของเด็ก  และเพื่อให้เด็ก  ได้เห็นความสำคัญของสังคม  รวมถึงการน้อมรำลึกถึงพระบรมราโชวาทของในหลวงที่พระราชทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติของแต่ละปี....

 

 

"ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่าง  เด็ก ๆ จึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดมีขึ้นในตนเอง  เพื่อจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์     และมีชีวิตที่สะอาด ที่เจริญมั่นคง."          (พระราชทานพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2531)

"เด็กไทยต้องฝึกอบรมธรรมจริยาให้สมบูรณ์พร้อมในตนเอง  จักได้เป็นคนดีมีคุณ  มีประโยชน์   และสามารถรักษาตัว  รักษาชาติบ้านเมือง  ให้ดำรงคงอยู่ด้วยความเจริญมั่นคงต่อไปได้"  (พระราชทานพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2534)

 

 

พระบรมราโชวาทฯ ข้างต้น  ฉายให้เห็นความสำคัญของการปลูกสร้าง "คุณธรรม จริยธรรม"  ให้ฝังแน่นในตัวเด็ก โดยเฉพาะเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตอันเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่างที่ควรมีอยู่ในตัวตนของเด็กและมวลมนุษยชาติ  รวมถึงการสะท้อนภาพให้เห็นบทบาทของเด็กที่มีต่อการเป็นเสมือน "ลมหายใจของประเทศชาติ" 

ดังนั้นการมุ่งมั่นสร้างกระบวนการปลูกฝัง  และให้การศึกษาอบรมเกี่ยวกับคุณธรรม  จริยธรรม  ให้ฝังรากลึกอยู่ในเจตคติและจิตวิญญาณของเด็ก  จึงเป็นการสร้างรากฐานที่เข้มแข็งให้กับประเทศชาติของเรา  เพื่อนำพาประเทศชาติอันเป็นที่รักวิวัฒน์ไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง

 

จากหนังสือ  : คำพ่อสอน