คณะกรรมการครูผู้นำพัฒนาการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ดำเนินการจัดประชุมปฏิบัติการ เรื่อง  "การสอนการอ่านภาษาไทย" (ให้รักการอ่าน)  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเทือง  คล้ายสุบรรณ  อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ศรีอยุธยา ในวันที่ 28 มกราคม 2550 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  เวลา 08.30 -16.30 น.

            ขอเชิญครูผู้นำพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  และครูผู้สนใจสมัครเข้าร่วมประชุม โดยมี    ค่าลงทะเบียน คนละ 300 บาท สมัครได้ที่ สพท.สพ.2 หรือประธานครูผู้นำพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย