พอดีได้จดบันทึกคำสอนของท่าน ว. วชิรเมธีที่ลงในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการและได้รับอีเมลของน้องสาวเกี่ยวกับหลักธรรมนำสุขสำหรับปีใหม่ 2550 จากท่านพระอาจารย์ต่าง ๆ  จึงขอสรุปที่ประทับใจมากที่สุดมาไว้ที่นี้

                พระธรรมโกศาจารย์                        
                   (พุทธทาสภิกขุ)                        

             สวนโมกขพลาราม  ไชยา  

    มีชีวิตอยู่  โดยไม่ต้องรู้สึกว่า                        
          เราดี-เด่น-ดัง  อะไรเลย                        

               เพียงแต่รู้สึกว่า                        

        เป็นผู้มีประโยชน์ที่สุดคนหนึ่ง                        

        นั่นแหละถูกต้องและเป็นสุขแท้   

                 พระพรหมคุณาภรณ์                        
                  (ป.อ. ปยุตโต)                        

          วัดญาณเวศกวัน  นครปฐม        
               
 โลกต้องการคนดี  มิใช่เพื่อให้มารับรางวัล                        

  แต่เพื่อมาช่วยทำชีวิตและสังคมให้ดีขึ้น                        

  ไม่พึงทำดีเพื่อเอาความดีมาเสริมตัวตน                        

        แต่พึงสละตนเพื่อเสริมความดี                        

              คนทำดีอย่างแท้จริง                        

เสียสละได้แม้กระทั่งการที่จะให้คนอื่นรู้ว่า                        

              ตนได้ทำความดี  
     
  

 

            พระมหาวุฒิชัย  วชิรเมธี                        
             (ว.วชิรเมธี)                        

          วัดเบญจมบพิตร        
               
   

1. ตระหนักรู้ถึงคุณค่าของชีิวิต

2. มีวิธีคิดที่เป็นสัมมา

   - คิดในเชิงเหตุผล

   - คิดแบบมองโลกในแง่ดี

   - คิดอยู่กับปัจจุบัน

3. ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด