วิจัยเรื่อง          การพัฒนาการสอนภาษาไทยโดยใช้ชุดนิเทศการสอนภาษาไทยที่โยงใยสู่ท้องถิ่น

ชื่อผู้วิจัย           นางวรรณดี  สุธาพาณิชย์ 

ปีที่ทำการวิจัย   2543 วัตถุประสงค์        1.       เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอน ที่มีต่อชุดการสอนและชุดฝึกอบรม  2.   เพื่อติดตามผลการใช้ชุดการสอน   อ่านไทยที่โยงใยสู่ท้องถิ่น  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4

นวัตกรรม

                   1.   ชุดการสอนอ่านไทยที่โยงใยสู้ท้องถิ่น  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4                    2.   แบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอน ที่มีต่อชุดการสอนอ่านไทยที่โยงใยสู่ท้องถิ่น  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4        3.   ชุดฝึกอบรม  9  ขั้นตอน  สู่ชุดการสอนภาษาไทยที่โยงใยสู่ท้องถิ่น                    4.    แบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอน     ที่มีต่อชุดฝึกอบรม   9  ขั้นตอนสู่ชุดการสอนภาษาไทยที่โยงใยสู่ท้องถิ่น

การดำเนินงานวิจัย

1.       กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่  ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 12  คน  และนักเรียนห้องเรียนของครูผู้สอนดังกล่าว จำนวน  388  คน 2.       ตัวแปรที่ศึกษา

ตัวแปรต้น   ชุดการสอนอ่านไทยที่โยงใยสู่ท้องถิ่น  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  และชุดฝึกอบรม  9  ขั้นตอนสู่ชุดการสอนภาษาไทยที่โยงใยสู่ท้องถิ่น

ตัวแปรตาม  ความคิดเห็นและผลการสอนภาษาไทยของครูผู้สอน       และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยสมรรถภาพการอ่านจับใจความของนักเรียน 3.       การนำไปใช้  ใช้นวัตกรรมประกอบการนิเทศ จำนวน  1  ภาคเรียน  โดยมีการทดสอบความรู้ความสามารถของครูและนักเรียน  สอบถามความคิดเห็นครูผู้สอน 4.       การเก็บรวบรวมข้อมูล  ทดสอบครู , นักเรียนก่อนและหลังนิเทศ   และ สอบถามความคิดเห็นครูผู้สอนหลังการนิเทศ 5.       วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล     วิเคราะห์คะแนนความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียน     วิเคราะห์คะแนนความรู้ความเข้าใจและความคิดเห็นของครูผู้สอน 6.       สถิติที่ใช้   ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน   และค่าที (t – test)     ผลการวิจัย      หลังจากการนิเทศ  ครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อชุดการสอนและชุดฝึกอบรมว่าเหมาะสมอยู่ในระดับมาก    ครูผู้สอนและนักเรียนมีความรู้ความสามารถสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 

วิจัยเรื่อง          การศึกษาเปรียบเทียบผลการสอนอ่านจับใจความ   โดยใช้ชุดการสอนอ่านไทยที่โยงใยสูท้องถิ่น  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4

ชื่อผู้วิจัย           นางวรรณดี  สุธาพาณิชย์ 

ปีที่ทำการวิจัย   2542 วัตถุประสงค์       

 1.   เพื่อสร้างชุดการสอน อ่านไทยที่โยงใยสูท้องถิ่น  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4

2.       เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ที่เรียนจากชุดการสอน    กับการเรียนแบบปกติ

นวัตกรรม

                   1.   ชุดการสอนอ่านไทยที่โยงใยสู้ท้องถิ่น  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4                    2.   แบบทดสอบประจำชุดการสอน 3.       แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความ

การดำเนินงานวิจัย

1.       กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  จำนวน 6 ห้องเรียน  154  คน  โดยจัดเป็นกลุ่มทดลอง  จำนวน  3 ห้องเรียน  กลุ่มควบคุม  จำนวน  3  ห้องเรียน 2.       ตัวแปรที่ศึกษา

ตัวแปรต้น   วิธีสอนอ่านจับใจความจากชุดการสอน

ตัวแปรตาม  คะแนนผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความ 3.       การนำไปใช้  ใช้นวัตกรรมประกอบการสอนอ่านจับใจความ  จำนวน  1  ภาคเรียน  โดย   มีการทดสอบประจำชุดการสอนจำนวน 10 ครั้ง 4.       การเก็บรวบรวมข้อมูล  ทดสอบนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม   5.       วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล     วิเคราะห์คะแนนผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความ     6.       สถิติที่ใช้   ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย     และค่าที (t – test)     ผลการวิจัย      พบว่าชุดการสอนอ่านไทย   ที่โยงใยสู่ท้องถิ่น    มีประสิทธิภาพ  E1/E2 เท่ากับ  79.13/78.41  และนักเรียนกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยสมรรถภาพการอ่านจับใจความ  สูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม   อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 

วิจัยเรื่อง          การใช้คู่มือครู  การสอนแจกลูกและสะกดคำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ชื่อผู้วิจัย           นางวรรณดี  สุธาพาณิชย์ 

ปีที่ทำการวิจัย   2538 วัตถุประสงค์       

 1.   เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนภาษาไทยที่มีต่อคู่มือครู

                   2.   เพื่อศึกษาการปฏิบัติการนำคู่มือครูไปใช้

3.   เพื่อศึกษาความสำเร็จของการนำความรู้จากคู่มือครูไปใช้

4.        เพื่อศึกษาการพัฒนาพฤติกรรมการสอนเรื่องการแจกลูกสะกดคำ

นวัตกรรม

                   1.   แบบสอบถามความคิดเห็นต่อคู่มือครู                    2.   แบบสำรวจการปฏิบัติการนำไปใช้

             3.   คู่มือครู  การสอนแจกลูกและสะกดคำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

                   4.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

การดำเนินงานวิจัย

1.       กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ครูผู้สอนภาษาไทยชั้น ป . 2  จำนวน  10 ห้องเรียนและนักเรียนห้องเรียนดังกล่าว  261  คนเป็นกลุ่มทดลอง  5 ห้องเรียน  กลุ่มควบคุม  5  ห้องเรียน 2.   ตัวแปรที่ศึกษา

ตัวแปรต้น   ครูมือครู

ตัวแปรตาม   ระดับความคิดเห็นของครูและคะแนนผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน

3.   การนำไปใช้  ใช้นวัตกรรมประกอบการสอนแจกลูกและสะกดคำ  จำนวน  1  ภาคเรียน  โดยมีการทดสอบนักเรียนและสอบถามความคิดเห็นของครู

4.   การเก็บรวบรวมข้อมูล  ทดสอบนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม   และสอบถามความคิดเห็นครู

5.       วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล     วิเคราะห์คะแนนความคิดเห็นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     6.       สถิติที่ใช้   ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย   

ผลการวิจัย      พบว่าครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อคู่มือครูว่าเหมาะสมมากที่สุด  มีการนำไปใช้ในระดับมากที่สุดทุกรายการ    ความสำเร็จของการนำความรู้จากคู่มือครูไปใช้อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด     ครูผู้สอนพัฒนาพฤติกรรมการสอนเรื่องการแจกลูกสะกดคำสูงขึ้นและนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแจกลูกสะกดคำสูงขึ้นเช่นกัน