ผู้เขียนขออนุญาตประชาสัมพันธ์กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการสาขาวิชาภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง The Practical Application of Technology in English Language Teaching วันที่ 30-31 มกราคม 2550 ณ หน่วยการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง อาคารศูนย์เครื่องมือ 7  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

        วันอังคาร ที่ 30 มกราคม 2550

เวลา

หัวข้อ

8.30 - 9.00         Registration
9.00 - 9.30         Introducing the workshop and getting to know each other
9.30 - 10.30        Creating a profile on Moodle and getting to know the online system
10.30-10.45 Coffee Break (provided) 
10.45 - 12.00     Teaching Speaking and Listening: Looking at the micro-skills and effective classroom teaching
12.00 - 13.30     LUNCH (provided)
13.30 - 16.30     Technology in Action: Learning about the different technology assisted speaking and listening tools through hands on experience
15.00-15.15 Coffee Break (provided) 
15.15-16.30 Technology in Action: Learning about the different technology assisted speaking and listening tools through hands on experience (cont.)

        วันพุธ ที่ 31 มกราคม 2550

เวลา

หัวข้อ

 9.00 - 10.20        Hands on experimentation with new teaching tools and communication devices
10.20-10.35 Coffee Break (provided) 
10.35 - 12.00     Project Work and Task Based Learning. Exploration of International linking projects that engage learners in meaningful communication
12.00 - 13.30     LUNCH (provided)
13.30 - 15.00     Participating in a mini task based project with live international linkage
15.00-15.15 Coffee Break (provided) 
15.15 - 16.30     Planning for the future: Looking at ways to develop support networks local and global 
16.30-17.00     Presentation of Certificates

                            <div style="text-align: center"></div><p align="center">       John Eyles       </p><p align="justify">   วิทยากรคือท่านอาจารย์ John Eyles ท่านเป็นCoordinator of the Art and Design Postgraduate Network (ADPGN) and senior lecturer, Auckland University of Technologyและ  EON Foundation  ประเทศนิวซีแลนด์  ดูข้อมูลอาจารย์ได้ที่ resume. website http://www.johneyles.info  รับผู้สนใจเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จำนวน 50 คน สนใจติดต่อที่คุณนางสุวิมล  ฉ่อนเจริญ  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โทรศัพท์ 0-4422-4213 ผู้เขียนเคยอบรมกับท่านและจะช่วยเหลือการอบรมครั้งนี้ ถ้าครู-อาจารย์ท่านใดสนใจการอบรมและอยากพบผู้เขียนรีบสมัครมานะครับ</p><div>      <div id="smileyDIV6"><div style="text-align: center"></div></div></div><div id="smileyDIV0">             </div>