ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราช  สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยกลุ่มโซนลุ่มน้ำปากพนัง ประกอบด้วย  อำเภอปากพนัง อำเภอหัวไทร อำเภอเชียรใหญ่ อำเภอชะอวด  อำเภอพระพรหม  และอำเภอสิชล  ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช  จัดโครงการ ฝึกอบรม " ร่วมใจสานฝันต้านยาเสพติด "  ตามยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขจังหวัด  ให้แก่นักศึกษาแกนนำเพื่อให้นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ รู้วิธีป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีทักษะชีวิต  ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของการหลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติด  ของตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน และสังคม  และสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ให้กับชุมชนและสังคมต่อไปได้   การจัดการอบรมในครั้งนี้นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน  และเยาวชนในโซนลุ่มน้ำปากพนัง  กลุ่มเป้าหมายจำนวน  300  คน   ซึ่งดำเนินการจัดกิจกรรมในวันที่  20  -  22  มกราคม  2550  โดยใช้สถานที่  โครงการพัฒนาพี้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยเชิญท่านวิชม  ทองสงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมในวันที่  20- มกราคม  2550  เวลา 18.00  น.  และมีความคืบหน้าอย่างไรจะนำมาเสนอต่อไป