ความรู้ในท้องถิ่นเป็นศาสตร์ที่เกิดขึ้นจากการที่มนุษย์เอาตัวเองเข้าไปสัมพันธ์กับสิ่งรอบตัว มีการรับรู้นำไปสู่การเรียนรู้    เรียนรู้เพื่อการดำรงชีวิตให้รอดและมีความสุขตามธรรมชาติ  การรับรู้  การเรียนรู้ในสิ่งเหล่านั้นจึงมีคุณค่า เกิดการสะสม บ่มเพาะ เจาะลึก  ตกผลึก  เป็นภูมิปัญญาตามสถานะของชุมชนและท้องถิ่น  การทำให้ได้ยิน  ได้ทำ  ได้จำ ได้จด  ได้ทดลอง  จึงเป็นศิลปะแห่งการทักทอศาสตร์แขนงนี้  จากพ่อสู่ลูกผูกร้อยจากรุ่นสู่รุ่น                                 

                          
                    
ความสำคัญจำเป็นของชุดความรู้ในท้องถิ่น   ทุกท่านลองนั่งนิ่งๆทิ้งใจให้ว่างและปล่อยวาง แล้วท่านจะรู้ซึ้งแก่ใจว่าสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญจำเป็นต่อตัวท่านอย่างไร  ไม่ต้องคิดมากหรือลึกซึ้ง  เพียงแค่ท่านรำพึงว่า ช่วงนี้ดวงไม่ค่อยดี   เท่านี้ก็แสดงว่าท่านมีชุดความรู้ในท้องถิ่นที่เป็นความรู้ฝังลึกในตัวท่านที่ผ่านการได้ยิน  ได้ทำ  ได้จำ  ได้จด ได้ทดลอง ด้วยคำบอกคำสอนของพ่อแม่ปู่ย่าตายาย   จนทำให้ท่านสามารถใช้ความรู้สึกนั้นได้ทันทีที่มีสถานการณ์ใดๆ  
               


                 ด้วยเหตุนี้ ที่เม็กดำ พวกเราจึงร่วมกันเรียนรู้ศาสตร์ที่เป็นความรู้ในท้องถิ่น ด้วยศิลปะแห่งการถักทอ จากพ่อสู่ลูก   ให้ครู  นักเรียน  ผู้คนในชุมชน ได้เรียนรู้และจากการดำเนินงานมาครบรอบหนึ่งปี เรามีข้อสรุปได้หลายประเด็น
อาทิเช่น  
    1.      ชุดความรู้ในท้องถิ่นทุกชุด จะตั้งอยู่บนฐานภูมิสังคมของแต่ละท้องถิ่น 
    2.      ชุดความรู้ในท้องถิ่นทุกชุด  จะมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นตัวกำกับ  อีสานบ้านผม เรียกว่า  ข้อขลำ                                                ฯลฯ                  

                
ดังกล่าวแล้ว จะเห็นว่า ชุดความรู้ในท้องถิ่น เนื้อในจะมีสภาพภูมิศาสตร์กับประว้ติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  คติความเชื่อ และอีกหลายเรื่องซ่อนไว้ จึงได้มีผู้รู้หลายท่านขนานนามสิ่งเหล่านั้นว่าเป็น
ภูมิสังคม  ซึ่งจะเป็นฐานสำคัญที่จะก่อให้เกิดความรู้ในท้องถิ่น  รวมทั้ง ข้อขลำ  ทั้งหลายถือว่าเป็นข้อห้าม  ข้อปฏิบัติ  ที่ผู้คนต้องรับรู้นำไปสู่การใช้  เช่น  ชายหนุ่ม  หญิงสาว  ห้ามนั่งกระดานแผ่นเดียวกัน  ฯลฯ นั่นคือ  คำบอกคำสอนที่เป็นชุดความรู้ในท้องถิ่นที่อัศจรรย์อย่างยิ่ง  ผมก็เลยพาดพิงว่า ด้วยเหตุที่ลูกหลานเราไม่มีชุดความรู้แบบนี้กระมัง  จึงทำให้ลูกหลานเรามีข่าวคาวตามหน้าหนังสือพิมพ์  วิทยุ โทรทัศน์ เตลิดเปิดเปิงไปถึงอินเทอร์เนต  
               

           
ผมกำลังแลกเปลี่ยนกับทุกท่าน
ว่า  กระบวนการเรียนรู้ที่ใช้ชุดความรู้ในท้องถิ่นเป็นสื่อ ได้ก่อเกิดคุณค่าที่เห็นได้ชัดเจน เป็นการผสมผสานผ่านการเรียนรู้ร่วมกัน ของครู  นักเรียน  ชุมชน  เป็นการพบคำตอบว่านี่คือกระบวนการเรียนรู้ที่ใช้คุณธรรมนำความรู้ อย่างแท้จริง  ซึ่งเป็นคำตอบจากความเป็นจริงว่าความรู้ในท้องถิ่นทุกชุดมีคุณธรรมจริยธรรมกำกับ การเริ่มเรียนรู้ศาสตร์แขนงนี้จึงเริ่มที่การไหว้ครูก่อน ดังนั้นจึงแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่านี่คือการเอาคุณธรรมนำความรู้ อย่างแท้จริง  พวกเราชาวเม็กดำขอรับรองด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วหนึ่งปี       ด้วยเหตุนี้พวกเราจึงมีการร่วมกันคิดต่อยอดผ่านการถอดบทเรียน  เปลี่ยนกระบวนทัศน์พัฒนา ไปสู่การเชื่อมโยงชุดความรู้ในระบบโรงเรียนกับชุดความรู้ในท้องถิ่น  ให้ความสำคัญต่อวิชาการผสมผสานกับวิชาชีวิต 
             


                  
พวกเรากำลังคิดและออกแบบ  การเรียนรู้วิชาชีพที่ควบคู่กับการเรียนรู้วิชาสามัญ   อย่างจริงจังด้วยการใช้ชุดความรู้ในท้องถิ่นที่พวกเรามีอยู่เพื่อเสริมสร้างให้ลูกหลานเรา ได้อยู่เย็นเป็นสุข       สิ่งที่พวกเรากำลังคิด  เช่น
การเรียนรู้วิชาสมุนไพร(วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา  สุขศึกษา) หมายความว่า เรียนสมุนไพรแต่ได้ผลการเรียนวิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา  สุขศึกษา       ซึ่งเราคิดว่าน่าจะทำให้ลูกหลานเราเห็นความสำคัญ จำเป็นของชุดความรู้ในท้องถิ่นมากขึ้น   นั่นหมายถึงว่าพวกเรากำลังจับเอาชุดความรู้ทั้งสองส่วนให้เชื่อมกันอย่างมีพลัง      มันจะเป็นพลังที่ส่งผลให้ลูกหลานได้มีชุดความรู้เพียงพอที่จะอยู่อย่างพอเพียงทั้งในวันนี้และวันข้างหน้า                            

                              
ท่านมีข้อคิดเห็นอย่างไร  เชิญร่วมเรียนรู้กับพวกเรา….ครับ