ในวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2550 นี้ งานบริการการศึกษา จะมี โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน รหัส สห 605  เรื่อง เทคนิคการออกข้อสอบและวิเคราะห์ข้อสอบ แบบ Multiple choices  วัตถุประสงค์ เพื่อให้คณาจารย์ทราบถึงหลักการและเทคนิคการออกข้อสอบ วิธีการวิเคราะห์ข้อสอบ แบบ Multiple choices  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงวัลลี  สัตยาศัย  จาก ม.ธรรมศาสตร์ มาเป็นวิทยากร 

ซึ่งโครงการดังกล่าว สามารถเขียนเป็นจุดแข็ง การประเมินตนเอง SAR  ได้ เพียงแต่สงสัย ว่าจะเขียนเป็นผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การตัดสิน ได้หรือไหมหนอ เท่าที่ผ่านมาไม่พบในการเขียนรายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งเห็นว่า การจัดทำโครงการขึ้นมาตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ  มีประโยชน์ทุกโครงการ แต่ก็น่าจะสามารถเขียนเป็นผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การตัดสินของประกันคุณภาพการศึกษาได้  ทั้งนี้  ถ้าเป็นการสงสัยที่ไม่ถูกต้อง  ไม่ควร ขอความอนุเคราะห์ผู้เกี่ยวข้องอภิปราย ด้วยน่ะค่ะ  ขอบคุณมากค่ะ