เมื่อวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2549  กรรมการที่ปรึกษาหัวหน้าฝ่ายเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ถูกต้อง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมาลา  ชโยดม) ให้เกียรติเป็นประธานและมอบนโยบายด้านการแต่งกายชุดนิสิตถูกระเบียบ  ในการจับเข่าคุยกันกับผู้นำนิสิต เรื่อง การรณรงค์การแต่งกายนิสิตถูกระเบียบ ซึ่งที่ประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต (คุณสมพิศ  ทองสุก) ,งานวินัยและพัฒนานิสิต รวมถึงผู้นำนิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้แก่ประธานสโมสรนิสิตทั้ง17คณะ และวิทยาลัยนานาชาติ  
         ซึ่งการประชุมได้ข้อสรุปว่าผู้นำนิสิตจะได้ร่วมรณรงค์แต่งกายถูกระเบียบ และจักได้เผยแพร่ให้นิสิตภายในคณะที่ตนสังกัดให้ร่วมปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน โดยจากการจับเข่าคุยกันประธานสโมสรนิสิตได้มีการดำเนินการรณรงค์การแต่งกายชุดนิสิตอย่างจริงจัง ดังเช่น ประธานสโมสรนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ  ได้จัดให้มีการเตือนด้านการแต่งกายผิดระเบียบ หากนิสิตภายในวิทยาลัยนานาชาติผุ้ใดแต่งกายผิดระเบียบจะมีหนังสือเตือน เพื่อให้ปรับปรุงบุคลิกภาพด้านการแต่งกายให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
         
งานนี้ต้องขอชมเชยผู้นำนิสิตที่ร่วมรณรงค์การแต่งกายชุดนิสิตถูกระเบียบค่ะ