ในฐานะที่เป็นผู้บริหารสูงสุด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี  ทองเรือง ซึ่งดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต  มหาวิทยาลัยนเรศวร หัวหอกในการมอบนโยบาย  ตามที่ นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งในปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  มอบหมายให้มหาวิทยาลัยนเรศวรนำร่องการแต่งกายชุดนิสิต โดยเริ่มปฏิบัติในปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป 
          โดยท่านมอบหมายให้งานวินัยและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต ดำเนินการรณรงค์การแต่งกายชุดนิสิตถูกระเบียบ ภายใต้การกำกับดูแลของผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต (คุณสมพิศ  ทองสุก) 
รวมถึงกรรมการที่ปรึกษาหัวหน้าฝ่ายเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ถูกต้อง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมาลา ชโยดม) ร่วมมือกันดำเนินงานพัฒนาให้นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรแต่งกายชุดนิสิตถูกระเบียบเพิ่มขึ้นกว่าที่เป็นอยู่