รับมอบนโยบายด้านการรณรงค์การแต่งกายนิสิตถูกระเบียบ

  Contact

  นำร่องการแต่งกาย ในปีการศึกษา 2550  

         ในฐานะที่เป็นผู้บริหารสูงสุด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี  ทองเรือง ซึ่งดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต  มหาวิทยาลัยนเรศวร หัวหอกในการมอบนโยบาย  ตามที่ นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งในปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  มอบหมายให้มหาวิทยาลัยนเรศวรนำร่องการแต่งกายชุดนิสิต โดยเริ่มปฏิบัติในปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป 
          โดยท่านมอบหมายให้งานวินัยและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต ดำเนินการรณรงค์การแต่งกายชุดนิสิตถูกระเบียบ ภายใต้การกำกับดูแลของผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต (คุณสมพิศ  ทองสุก) 
รวมถึงกรรมการที่ปรึกษาหัวหน้าฝ่ายเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ถูกต้อง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมาลา ชโยดม) ร่วมมือกันดำเนินงานพัฒนาให้นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรแต่งกายชุดนิสิตถูกระเบียบเพิ่มขึ้นกว่าที่เป็นอยู่
         

 

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In วินัยและพัฒนานิสิต

Post ID: 71661, Created: , Updated, 2012-02-11 16:58:56+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Comments: 2, Read: Click

Tags #นโยบาย#การแต่งกาย

Recent Posts 

Comments (2)

  • มีแนวทางแก้ปัญญาที่แตกต่างจากปีก่อนๆอย่างไรครับ เห็นว่าปีก่อนๆได้ผลไม่ค่อยดีนัก
  • ความรู้ผมน้อยนะครับ ข้อมูลอาจไม่ชัดเจน
baby
Written At 
     แก้ปัญหาพอได้ค่ะ แต่ถ้าแก้ปัญญาคงลำบากสักหน่อย