บันทึกที่ผ่านมาผมได้เขียนบันทึก "ภาพฝัน" แนวคิดการทำงาน กศน. ยุคใหม่ และจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน กับเพื่อนชาวบล็อกทำให้มีความคิดว่า  หากคนใน กศน.  หันมาใช้  ICT  เป็นสื่อหรือช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงาน โดยใช้ บล็อกของ gotoknow  จะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ามารถที่จะทำงานไปในทิศทางเดียวกันได้  ผมคิดว่าคนของ กศน. ทุกระดับน่าจะมองเห็นความสำคัญของตรงน้ีได้ดี หากเราคิดถึง ตัวละครของ การจัดการความรู้ (KM) คนใน กศน. ทุกระดับเป็น ตัวละครตั้งแต่  คุณเอื้อ  คุณอำนวย  คุณกิจ  และทุกคนก็สามารถ แสดงเป็นตัวละครได้ทั้ง 3 ตัว  ในการใช้  บล็อก gotoknow  เป็นอุปกรณ์ในการแสดง  เช่น ในวงคุณเอื้อทั้งหลาย  สามารถใช้ บล็อกในการเรียนรู้ร่วมกันของวงคุณเอื้อ และสามารถติดตาม ผลการทำงานของคุณอำนวย และความก้าวหน้าของคุณกิจ แต่ในวงคุณอำนวย และคุณกิจก็สามารถที่จะเข้ามาแลกเปลี่ยนได้ด้วย

           ทุกวงเรียนรู้ของตัวละคร  KM   สามารถที่จะพัฒนางานที่ ตนเองรับผิดชอบโดยการนำความรู้และประสบการณ์จากการแลก เปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันโดยผ่าน บล็อก มาเป็นความรู้ในการพัฒนา ศักยภาพในการทำงานของตนเอง และการทำงานกับกลุ่มเป้าหมาย ในการจัดกิจกรรมของ  กศน.

           ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน คนตัวเล็กๆ  ที่ทำงาน ในพื้นที่มีบทบาทตามตัวละคร  KM  คือคุณอำนวยที่ต้องลงไป ทำกระบวนการจัดการความรู้ให้กับชาวบ้าน  ซึ่งพูดกันแล้วแต่ละคน มีีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานไปสู่ผลสำเร็จที่ต่างกัน วิธีการทำงานของแต่ละคน แต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันแต่ต้องการ ผลของการจัดกิจกรรมที่เหมือนกัน  ผมจึงอยากเชิญชวนบรรดา เพื่อนครูอาสาสมัครฯ  เพื่อนครูศูนย์การเรียนชุมชน และหากเป็นไปได้ ก็อยากจะเชิญชวน คนใน  กศน.  ทุกคน  ทุกระดับ  มาใช้สื่อ  ICT  โดยใช้บล็อก ของ  gotoknow  เป็นสื่อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  ผมคิดว่าหากเราใช้ เครื่องมือน้ีเราจะมีวิธีการทำงานที่หลากหลาย เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้นกว่าเดิมและจัดกิจกรรมได้ตรงตาม ยุทธศาสตร์การดำเนินงานของ   กศน.   เรื่องน้ี  ท่าน อาจารย์ศรีเชาวน์  วิหคโต  ได้เขียนไว้ในบันทึก...ลิ้งค์...

           อย่างไรก็ยังอดเป็นห่วงไม่ได้ คือเรื่องของ อำนาจ  บารมี  ศักดิ์ศรี  ยศฐาบรรดาศักดิ์  ซึ่งเป็นวัฒนธรรมเก่าแก่ที่ ยึดถือ กันมา จนไม่สามารถแยกออกจากตัวได้ ในการใช้พื้นที่แลกเปลี่ยน เรียนรู้ของบล็อก จะต้องเปิดใจกว้างพร้อมที่จะให้ทุกคนทุกระดับ เข้ามาแลกเปลี่ยน เพราะฉะนั้น บรรดาคนที่มีหมวก และสวมหมวก ตั้งแต่ใบใหญ่สุดจนถึงใบเล็กสุด  ก็ต้องถอดหมวกของตนเองเพื่อ เปิดใจในการแลกเปลี่ยนร่วมกัน  ผมเคยเข้าไปอ่านบล็อกของ ท่านรัฐมนตรีไพบูลย์  บล็อกของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีฯ และบล็อกของ  ดร. อาจารย์ มหาวิทยาลัยหลายท่าน ได้เข้าร่วม แลกเปลี่ยนเรียนรู้และก็ได้ความรู้กลับมามากมาย

           ผมคิดว่าหากคน กศน. ร่วมแรงร่วมใจ และมีใจให้  เปิดใจ กับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผ่านบล็อก จะทำให้การทำงานของ  กศน.  ก้าวหน้าไปอีกมาก 

                มาเถิดผองเพื่อน...ชาว  กศน.  ทุกท่าน

                                            ครูราญเมืองคอน คนนอกระบบ