<p style="font-size: 16pt; margin: 0in; font-family: 'Cordia New'">ช่วงเดือนที่ผ่านมา  มีผู้ที่มาปรึกษาเรื่อง มีผิวแสบร้อน และมีผื่นสีแดงจัด บางครั้งเป็นตุ่มหนองตามที่ต่างๆ เช่น บริเวณใบหน้า ลำคอ แขน จากแมลง ก้นกระดก หรือ แมลงเฟรชชี่ ภาวะนี้เรียกว่า Paederous dermatitis  ซึ่งได้เคยนำเสนอเรื่องนี้แล้วคือ Paederus ภัยที่มาตอนดึก”  </p><p style="font-size: 16pt; margin: 0in; font-family: 'Cordia New'"></p><p style="font-size: 16pt; margin: 0in; font-family: 'Cordia New'">ลักษณะของผื่นที่เกิดขึ้นจะมีสีแดงจัด ขอบเขตชัดเจน ถ้าแมลงตัวใหญ่มาก สารที่ว่านี้จะมีปริมาณมากทำให้มีผื่นที่มีความรุนแรงมาก ทำให้เกิดแผลเป็นได้ครับผื่นที่เกิดขึ้นบางครั้งทำให้เกิดแผลเป็นได้ดังในรูป</p> <p style="font-size: 16pt; margin: 0in; font-family: 'Cordia New'"> </p> <p style="font-size: 16pt; margin: 0in; font-family: 'Cordia New'"> paederus</p> <p style="font-size: 16pt; margin: 0in; font-family: 'Cordia New'"> </p> <p style="font-size: 16pt; margin: 0in; font-family: 'Cordia New'">การรักษาขึ้นอยู่กับขนาดผื่น ตำแหน่ง และความรุนแรงของผื่นที่เกิดขึ้น โดยหลักการก็คือการให้ครีมสตีรอย์เพื่อลดการอักเสบ และ ให้ยาแก้คันครับ แต่ถ้าไม่แน่ใจให้ไปพบแพทย์ครับ</p>