เมื่อวันก่อนดิฉันได้ส่ง e-mail ไปยังสมาชิก UKM ตามรายชื่อ e-mail ที่ได้รับมาเป็นมรดกตกทอดจากทาง พี่เมตตา และ น้องแป้น (มอ.) ซึ่งดิฉันเช็คดูอย่างคร่าวๆ จะขาดผู้ประสานงานจาก ม.ราชภัฏมหาสารคาม  เพียงแห่งเดียวและสำหรับวันนี้ทาง มน. กำลังดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม UKM 9 ไปยังทุกมหาวิทยาลัยรวมทั้งที่ สคส. ซึ่งหนังสือเชิญและสิ่งที่ส่งมาด้วยอาจมีบางส่วนเพิ่มเติมเพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล  ดิฉันขออนุญาตเล่ารายละเอียดก่อนที่ทุกท่านจะได้รับหนังสือฉบับดังกล่าวซึ่งดิฉันได้ส่งไปยังท่านอธิการบดีของทุกมหาวิทยาลัย โดยในหนังสือเชิญ 1 ฉบับจะประกอบด้วย

         เอกสารหมายเลข 1  กำหนดการและการเตรียมการ
         ดิฉันได้แนบบันทึกของท่านอาจารย์หมอวิจารณ์  <KM (แนวปฏิบัติ) วันละคำ : 242. เปลี่ยนเจ้าของUKM ดีไหม>
  ซึ่งในบันทึกดังกล่าวจะมีกำหนดการ  ข้อคิดเห็น  รวมทั้งข้อเสนอแนะ  ทำให้เห็นที่มาที่ไปของงานได้ละเอียดมากขึ้นกว่าที่จะส่งไปเฉพาะเพียงกำหนดการอย่างเดียวค่ะ  สำหรับกำหนดการโดยละเอียดสามารถเข้าไปชมได้ที่ <ร่างกำหนดการ UKM-9 มอดินแดงพาแลง> ซึ่งท่านอาจารย์ JJ ได้แจ้งมาทางโทรศัพท์ว่าที่ประชุมทาง มข. ใช้กำหนดการตามนั้นไม่มีการเปลียนแปลงค่ะ  ดิฉันจึงขอความกรุณาผู้ประสานงานของแต่ละ ม. ได้ช่วยกันอ่านรายละเอียดของบันทึกและทุกๆ ข้อคิดเห็นและได้ประสานต่อไปยังท่านอื่นรวมทั้งผู้เข้าร่วมเสวนาจากแต่ละมหาวิทยาลัยทุกท่านต่อไปเพื่อจะได้ทำความเข้าใจร่วมกันค่ะ
---------------------------------------------------------------------------------------

         เอกสารหมายเลข 2 ใบตอบรับการเข้าร่วมโครงการ
         เนื่องจากกำหนดการในครั้งนี้ที่ทางเจ้าภาพโดยท่านอาจารย์ JJ ได้จัดทำขึ้นมีการเริ่มโครงการตั้งแต่วันพุธที่ 7 ถึง วันเสาร์ที่ 10 ก.พ. 50 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับทั้งผู้เข้าร่วมและเจ้าภาพในการจัดทำข้อมูลของผู้เข้าร่วม  ดิฉันจึงได้จัดทำใบตอบรับในรูปของ Package เพื่อให้สมาชิกแต่ละท่านได้แสดงความประสงค์ในการเข้าร่วมในใบตอบรับตามที่แต่ละท่านสะดวกค่ะ รายละเอียดของแต่ละ Package มีดังนี้ค่ะ

Package ที่ 1 
วันพุธที่ 7 ก.พ. 50 เสวนาทีมงานคุณ(เอื้อ)อำนวย แห่งอีสาน  (เป็นการพูดคุยระหว่างคุณเอื้อ (อำนวย) ที่เคยผ่านการอบรมคุณอำนวยแห่ง UKM มาแล้ว)
วันพฤหัสที่ 8 ก.พ. 50 โครงการสร้างทีมงานคุณอำนวยแห่ง UKM รุ่นที่ 3 (มหาวิทยาลัยละ 3 ท่าน)
*  วันศุกร์ที่ 9 – วันเสาร์ที่ 10 ก.พ. 50  เสวนาการก่อเกิดและการดำรงอยู่ของศูนย์วิจัยเฉพาะทาง
 
Package ที่ 2 
- วันพฤหัสที่ 8 ก.พ. 50 โครงการสร้างทีมงานคุณอำนวยแห่ง UKM รุ่นที่ 3(มหาวิทยาลัยละ 3 ท่าน)
* วันศุกร์ที่ 9 – วันเสาร์ที่ 10 ก.พ. 50  เสวนาการก่อเกิดและการดำรงอยู่ของศูนย์วิจัยเฉพาะทาง
  
Package ที่ 3  
* วันศุกร์ที่ 9 – วันเสาร์ที่ 10 ก.พ. 50  เสวนาการก่อเกิดและการดำรงอยู่ของศูนย์วิจัยเฉพาะทาง

         โดยใบตอบรับฉบับนี้ขอความกรุณาส่งกลับไปยัง
         คุณเอื้องฟ้า  วรรณสิทธิ์  (ผู้ประสานงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น) ศูนย์บริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โทรศัพท์  0-43348-983, ต่อ 104 โทรสาร  0-43202-480  e-mail address :
[email protected]    
        
ภายในวันจันทร์ที่ 22 ม.ค. 2549 นี้นะคะ
---------------------------------------------------------------------------------------

         เอกสารหมายเลข 3  แบบฟอร์มรายชื่อผู้ประสานงาน ประจำปี 2550
         เนื่องจากมีบาง ม. มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบด้าน KM ทำให้ดิฉันไม่ค่อยแน่ใจในการประสานงานเกรงว่าจะบกพร่องในการส่งข้อมูลต่างๆ ให้กับแต่ละ ม. จึงได้ขอความกรุณาแต่ละมหาวิทยาลัยส่งข้อมูลของผู้ประสานงานทั้งในระดับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่  โดยกรอกแบบฟอร์มพื้นฐานต่างๆ ในเอกสารหมายเลข 3 ที่ได้แนบท้ายไปพร้อมกับหนังสือเชิญค่ะ

         โดยขอความกรุณาส่งแบบฟอร์มดังกล่าวมายัง
         นางสาวเจนจิต  รังคะอุไร  หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยนเรศวร  โทรศัพท์  0-55-261-000-4, ต่อ 1643-1644 โทรสาร  0-55261-166 ,055261-107  e-mail address :
[email protected]

         ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ค่ะ  และหากมีสิ่งใดขาดตกบกพร่องในการประสานงานดิฉันขออภัยมา ณ ที่นี้ และพร้อมรับข้อเสนอแนะทุกประการจากทุกท่านค่ะ

         ด้วยความเคารพค่ะ