Contact

อยากอ่านเรื่องเล่าเกี่ยวกับครูของท่าน ที่ท่านประทับใจ

         อยากอ่านเรื่องเล่าของศิษย์   เล่าเรื่องครูที่ท่านประทับใจ   เล่าให้มีชื่อ  ที่อยู่ให้ตามไปดูได้   เราจะได้ช่วยกันเชิดชูและให้กำลังใจครูดี

         เล่าเหตุการณ์ที่ท่านประทับใจ   เล่าความสัมพันธ์ระหว่างครูกับตัวท่านที่ท่านประทับใจ   เล่าวัตรปฏิบัติของครูที่ท่านประทับใจ

         ใส่ป้าย : GoodNews ข่าวดี  ครูดี

วิจารณ์  พานิช
 6 ม.ค.50

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 71397, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Comments: 1, Read: Click

Tags #goodnews#ข่าวดี#ครูดี

Recent Posts 

Comments (1)

เล่าเรื่องของครูคนพิเศษแล้วนะคะอาจารย์  คนนี้พิเศษจริงๆ ค่ะ

http://gotoknow.org/blog/som-o-happy/71433