เมื่อเย็นวันศุกร์ ที่ 5 มกราคม 2550 พบคุณครูผู้ชายท่านหนึ่ง ชื่อเล่น ครูอั๋น ชื่อจริง นายสมชาติ แก้วกลาง ( เป็นชาวบ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ) มาสอนอยู่ที่ รร.น่านคริสเตียนศึกษา ตั้งแต่เทอม 1 ปีการศึกษา 2549  ( มาทำหน้าที่สอนภาษาอังกฤษแทนครูแอ๋ว ที่ไม่ท่านสบายได้ลาออก ) เท่าที่พูดคุยกัน ครูท่านมีแม้ว่าจะอายุไม่มาก  เราเห็นว่ามากด้วยประสบการณ์  ที่สำคัญเขามีความตั้งใจจริง  เท่าที่ได้สนทนาใช้เวลาสั้น ๆ  ( จำนวน 3-4 ครั้ง ) เห็นว่า ครูท่านนี้น่าที่จะมามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการศึกษาด้วนสื่อมวลชน และสิ่งแวดล้อมให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียน และนอกโรงเรียนได้เป็นอย่างดี <p>                           พบกับครูอั๋นครั้งนี้  ครูท่านสอบถามว่า เราเป็นผู้นำวิซีดีนักสืบสายน้ำมาให้แก่ศูนย์ GTXNAN2 ( ศูนย์ส่งเสริมเด็กผู้มีความสามารถพิเศษ) เรายอมรับเพราะได้แผ่นนี้มาจาก คุณพิศาล เชื้อชาติไชย หรือคุณบู  ผู้ประสานงานกลุ่มฅนหลังเขา เขาและคณะที่เคยไปช่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมแก่เด็ก เยาวชนภาคใต้ มีโอกาสไปเป็นวิทยากรนักสืบสายน้ำให้แก่มูลนิธิโลกสีเขียว ได้รับโอกาสดี จึงตัดสินใจนำประสบการณ์ และสมัครพรรคพวกมาช่วยบ้านเกิดที่ อ.เวียงสาเมื่อ ปี 2545 ทางมูลนิธิกองทุนไทย และแคนาดาฟันท์  http://www.tff.or.th/story/14_view.php?id=8  ให้ทุนมาจำนวนและส่วนหนึ่งได้จากคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ใหญ่ใจดีในพื้นที่ จ.น่าน( อาทิเช่น นพ.บุญยงค์ นพ.คณิต นพ.ชาตรี ว่าที่ ร.ต.สมเดช ฯลฯ ) จึงมีนักสิบสายน้ำรุ่นแรก ที่ จ.น่าน ที่ รร.ปงสนุกวิชาไสย์  ได้ผู้ใหญ่ใจดี ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นร่วมมือเป็นอย่างดี ที่ของระบุชื่อไว้ที่นี้ เพราะเห็นท่านเป็นมุ่งมั่นเชื่อมประสานต่อเนื่อง ให้แก่ อาจารย์พูนศักดิ์ บุญช่วง</p><p>                           http://www.lungkao.com/th/index.php?option=com_content&Itemid=41&task=view&id=12</p><p>                           ครูอั๋น น่านคริสเตียนท่านนี้  เล่าให้เราฟังว่า สมัยเรียนอยู่ที่บ้านโฮ่ง เขาเป็นผู้ประสานศูนย์สิ่งแวดล้อมฯ ที่โรงเรียนซึ่งทำงานในระดับจังหวัด และเคยไปอบรมวิทยากรเกี่ยวกับโครงการนักสิบสายน้ำ ของมูลนิธิโลกสีเขียว  ได้เห็นวิซีดีจึงมีความสนใจ  นำเรื่องที่สนใจปรึกษาครูแผนกวิทย์แล้วสนใจ  เราจึงขยายความโดยเล่าความเป็นมาว่า นอกจากที่ รร.ปงสนุกวิชาไสย์  แล้วทางคุณบู ผู้ประสานงานกลุ่มฅนหลังเขา ยังได้ประสานเสนอขอการสนับสนุนทุนจากมูลนิธิพระครูพุทธมนต์โชติคุณ ประชาคม จ.น่าน รพ.น่าน ได้สนับสนุนทุนจัดกิจกรรมนักสิบสายน้ำอีก  2  รุ่น( ที่ห้องโสตฯ  วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน ) มีวิทยากรจากต่างจังหวัดมาให้ความรู้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมอบรมจาก รร.ศรีสวัสดิ์ รร.สตรีศรีน่าน ฯลฯ  เป็นเรื่องที่เราจดจำ แต่ห่างหายไปเพราะคุณบู คุณใหม่ และคุณพบ กลุ่มฅนหลังเขา จำเป็นต้องไปทำงานต่างจังหวัด  การที่ครูมีความสนใจอย่างนี้แล้วถามมาถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดี  จึงเสนอแนะว่า หากครูต้องการทำอะไรตามความฝัน ให้ลองเสนอมาโครงงานมาจะร่วมกันดู เพื่อทำงานส่งเสริมความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกัน โดยประสานกับ อ.พูนศักดิ์ และคุณบู ผู้ประสานงานกลุ่มฅนหลังเขา ที่เรายังติดต่อได้อยู่ทางอินเตอร์เน็ต เรื่องราวดี ๆ สามารถใช้ช่องทางนี้สื่อสารและสืบค้นได้ไม่ยากเหมือนแต่ก่อน</p><p>                           http://www.greenworld.or.th/1_rspy.htm</p><p>                           http://southnfe.go.th/course/Nakhonsitamrat/2/005/index.htm</p><p>                           เรามีความเชื่อว่าความตั้งใจดีของครูและภาคีทุกท่านทุกส่วน จะเกิดความส่งเสริมให้มีนักสืบสายน้ำน่านและลำน้ำสาขา ขึ้นอีก และเท่าที่ทราบในปลายปี 2549 ได้ส่งเสริมกันที่ รร.นันทบุรีวิทยาฯ ให้รู้จัก เข้าใจ มีกิจกรรมนักสืบสายน้ำกันขึ้น และต้นปีนี้พบครูหนุ่มท่านนี้แล้วเขาถามมา เชื่อว่าในปี 2550  ครูอั๋น สมชาติ  แก้วกลาง จะได้มามีส่วนร่วมให้มีกิจกรรมดี ๆ ในจังหวัดน่าน โดยได้รับการหนุนเสริมจาก คุณบู อ.พูนศักดิ์ ผู้ใหญ่ใจดีที่มากด้วยน้ำใจและประสบการณ์ในพื้นที่ ต่างพื้นที่ หรือแม้กระทั่งจากต่างแดน เชื่อและหวังว่า ความตั้งใจดี ตั้งใจจริงของทุกท่าน จะมีการขับเคลื่อนกิจกรรมดี ๆ ให้แก่นักสืบสายน้ำน่านและลำน้ำสาขาในปี 2550 และตลอดไป</p><p></p>