4-5 ม.ค.50

 สองวันนี้พวกเราร่วมกันมา ลปรร ในการทำงานเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยเอดส์ซึ่งเป็นโครงการ TUC ของ โครงการปี49ที่จะถูกการประเมินจากบุคลภายนอก         พวกเรากลุ่มที่ทำหน้าทีทำการประเมินและกลุ่มที่ทำงานต่างมาคุยกันเพื่อยอมรับการประเมินและกติกาที่เราตั้งขึ้นตามหลักการที่กำหนดจากอาจารย์จาก TUC ที่สอนเรามา          เราให้กลุ่มที่ทำหน้าที่ประเมินเสนอส่วนที่ประเมินและให้เจ้าของงานเพิ่มเติมความเห็นและชี้แจงสาเหตุที่ทำงานไม่ได้ตามเป้า     หรือทำไปตามเรื่องตามราวโดยไม่ได้ตั้งเป้าหมาย        

  ดิฉันต้องขอชมทุกคนที่ตั้งใจทำงานและเสนอข้อคิดเห็น     ดิฉันจะทำหน้าที่เสริมในส่วนที่คิดไม่ครบถ้วน     ขอให้ทุกงานจับประเด็นส่วนที่ต้องพัฒนาและการที่จะนำผลที่ได้จาก Pilot  Project  มาดำเนินการให้เป็นงานประจำ     เ ช่นการตรวจ Pap smear ในคนไข้ที่ติดเชื้อเอดส์ว่าจะทำให้เป็นการตรวจประจำได้อย่างไร      ทั้งที่มีความจำเป็นแต่จำนวนทีตรวจยังน้อยเพราะผู้ป่วยต้องจ่ายเงิน         

เราสรุปได้ว่า      

1   เราต้องทำมาตรฐานของการดูแลเราเอง

  2  มีใบส่งต่อระหว่างหน่วย   

3  มีการให้ความรู้ให้ทันการเพราะเราเตรียมเจ้าหน้าที่ไม่ทันกับเป้าหมาย   

  4     มีการสื่อสารในหน่วยงานให้มากขึ้น  

   5   มี soft ware สำหรับเก็บข้อมูลรวม  

5  ที่สำคัญเราจะมีศูนย์เก็บข้อมูลคนไข้เอดส์ในสถาบันโดยมีข้อมูลเท่าที่จำเป็นให้น้อยที่สุดและพยาบาลจะดูแลข้อมูล

สุดท้ายเราสัญญาว่าจะนำข้อมูลมาวิเคราะห์และจะทำงานเป็นทีมมากขึ้นกว่าเดิมค่ะ  

   น้องๆที่เข้า ลปรร เท่าที่จำได้มี ติ๋ม ใหญ่ กลาง และเล็ก ( ยกเว้นติ๋มที่เป็นญาติสนิทกับหมอปรีชาและติ๋มจากห้องคลอด )   นก  ปุ๊ย  จิ๋ม  สมพิศ  ตุ๊ก  ปัทมาวดี  พัน์ทิพย์   ดุษฎี  

ถ้าเทียบกับการทำโครงการครั้งแรกต้องกล่าวว่าบรรยากาศเหมือนสีดำกับสีขาวที่ในครั้งนั้นคนทำเหมือนถูกบังคับและทำด้วยความเกรงใจเพราะงานของเรามาพร้อมกับโครงการ NAPHA ที่จำนวนคนไข้มากและทางการเมืองตั้งเป้าไว้ทำให้เราทำงานไม่ทันค่ะ