ชีวิตแต่ละคนที่ต้องเดินไปข้างหน้า รอบข้างทางย่อมแตกต่างกันไป