Dsc_0068

  Dsc_0025                                            Dsc_0044             

                        นางสาวจารุวัตย์  ศีลพงษ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร  เป็นประธานพิธีเปิดงานนิทรรศการทางวิชาการ  ท้องถิ่นศึกษา : วิถีภายใต้พระบรมโพธิสมภาร   เพื่อเทิดพระเกียรติในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ  60  ปี และเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้มีการนำแนวคิดจากโครงการพระราชดำริ รวมถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาเครือข่ายชุมชน  สถาบันการศึกษา จังหวัด  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานภาคธุรกิจเอกชนทั่วไป  ซึ่งจัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

 

………………………………………….