เรื่องอยากเล่า เช้าวันศุกร์

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เรียนรู้ กู่สังคม ร่วมระดมความพอเพียง

เรื่องอยากเล่า เคล้าหัวปลา พาเจริญ

 เรียนรู้ กู่สังคม ร่วมระดมความพอเพียง มีเรื่องเรียบเรียง เป็นเรื่อง "อยากเล่า เช้าวันศุกร์ ที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๐"

 เรื่องแรกเป็นเรื่องสดสด ที่อยากจะเรียนเชิญ อนุกรรมการของ ศูนย์บริการวิชาการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกรรมการ ชั้น ๕ ประเด็นที่สำคัญ คือ การทำ AAR หรือ After Action Review ๒ ระดับ คือ สรุปผล เทียบกับแผนในไตรมาส แรกของปี งบประมาณ ๒๕๕๐ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ และ ระดับที่ ๒ คือ การรายงานผลการเรียนรู้ของแต่ละงาน การประชุมวันนี้เราเลื่อนมาจากการประชุมที่ควรจัดวันที่ ๒๙ ธันวาคม มาเป็นปีใหม่ ครับ

 เรื่องที่ ๒ สดสด วันนี้ทีมงานของแต่ละฝ่าย โดยความรับผิดชอบของท่านรองผู้อำนวยการและผู้ช่วยผู้อำนวยการ จะรายทำ BAR หรือ Before Action Review ของกิจกรรมที่จะเกิดในเดือน มกราคม ๒๕๕๐ อาทิ เช่น

 การจัดงานนวตกรรมและเทคโนโลยีประจำปี ๒๕๕๐ โดยท่านรอง ผอ. ดร.ภาวดี และ คุณนิภาพรรณ ซึ่งจะจัดในวันที่ ๑๘-๑๙ มกราคม ร่วมกับงานตลาดนัดอุดมศึกษา ณ หอประชุมเอนกประสงค์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 การจัดประชุมที่ปรึกษาของ โครงการ HACC_KKU ซึ่งจะมีในวันเสาร์ที่ ๖ มกราคม โดย คุณ Tony ผู้เชี่ยวชาญในด้านที่ปรึกษา จาก พรพ จะมา F2F กับทีมงาน HACC_KKU และ จะมีการเยี่ยมยามจากรองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล คุณดวงสมร ในวัน ศุกร์ที่ ๑๒ มกราคม ที่ห้องประชุมกรรมการ และ อีกงานหนึ่งคือการประชุมสามประสาน ของที่ปรึกษา ผู้เยี่ยมสำรวจ และ วิทยากรสังกัด HACC_KKU ที่เขาใหญ๋ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ มกราคม งานนี้ท่าน รองผู้อำนวยการ รศ.ดร. พัชรี รับผิดชอบครับ

 งานที่สามคือ แผนปฏิบัติการ ONE STOP SERVICE ที่ BigC และ หน่วย "มหาวิทยาลัยขอนแก่น เคลื่อนที่" ที่จะออกไปเยี่ยมยาม โดยการประสานงานของศิษย์เก่า ม.ข เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ท่านคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.อัศนี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ รศ.ดร.เอื้อมพร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.กิตติชัย คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ รศ.ดร.สพญ.สุณีรัตน์ รวมทั้งรองคณบดี เลขานุการคณะ และ ตัวแทนจากทุกหน่วยงานมาร่วมให้ความคิดเห็นกับอย่างพร้อมเพรียงครับ

 งานนี้ "ม.ข ก้าวไกล รวมใจเป็นหนึ่ง คิดถึงสังคม สั่งสมปัญญา" ทีมงานรับผิดชอบ คือ รองภาวดี และ ท่านผู้ช่วยสุวัฒน์ ครับ

 งานที่ สี่ คือ งานสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับต้นและระดับกลางให้กับ กรมสรรพากร รวม ๔ รุ่น งานนี้ท่านรองสุรเชษฐ์ และ ท่านผู้ช่วยบุญญฤทธิ์ รับมอบไปดำเนินการครับ

 งานที่ ๕ ที่จะเกิดในเดือนมกราคม แต่ไปดำเนินการที่พื้นที่จังหวัดเลย คือ การอบรมผู้ประกอบการใหม่ที่เรียกว่า NEC เริ่มวันที่ ๒๐ มกราคม นับเป็นรุ่นที่ ๙ ของ ศูนย์บริการวิชาการ โดยความร่วมมือของ คณาจารย์ จากคณะต่างๆ และ นักธุรกิจ งานนี้ท่าน ผู้ช่วยพิชัย และ รองสุรเชษฐ์ รับประสานงานครับ

 งานอื่นๆคงจะนำมาเล่าสู่กันฟัง ร่วมสร้างสรรค์สังคมคู่ความพอเพียง เรียงร้อยย้อนมาพัฒนา ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น มุ่งสู่มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย

JJ2007 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
อยากถามอาจารย์ว่า ในส่วนของคณะต่างๆ การทำ AAR หรือ After Action Review ๒ ระดับ คือ สรุปผล เทียบกับแผนในไตรมาส แรกของปี งบประมาณ ๒๕๕๐ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ และ ระดับที่ ๒ คือ การรายงานผลการเรียนรู้ของแต่ละงาน ต้องรายงานเป็นเอกสารด้วยหรือเปล่าคะ