บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ร่วมกู่สู่สังคมแห่งการพอเพียง